Εισαγωγή στην περιγραφή της κίνησης & η έννοια της θέσης

Εισα­γω­γή στην περι­γρα­φή της κίνη­σης & η έννοια της θέσης

astronauts-in-space
free background photos from pngtree.com

Σε αυτό το μάθη­μα επι­χει­ρεί­ται μια εισα­γω­γή σε βασι­κά φυσι­κά μεγέ­θη τα οποία χρη­σι­μο­ποιού­με για την περι­γρα­φή της κίνη­σης. Εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση σχε­τι­κή με την έννοια της θέσης.

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ


2.1 Περι­γρα­φή της κίνη­σης

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ


Στην παρα­κά­τω παρου­σί­α­ση θα βρεις μία εισα­γω­γή στην κινη­μα­τι­κή και την έννοια της θέσης.

ΘΕΣΗ: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Ασκή­σεις

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ


  • Υπο­λο­γι­σμός από­στα­σης αθλη­τή σε έναν αγώ­να ποδο­σφαί­ρου
    Στον αθλη­τι­σμό, η κατα­νό­η­ση της έννοιας της κίνη­σης είναι ζωτι­κής σημα­σί­ας. Ας πάρου­με για παρά­δειγ­μα έναν ποδο­σφαι­ρι­στή που τρέ­χει κατά μήκος του γηπέ­δου για να σκο­ρά­ρει. Μέσω της μελέ­της της κίνη­σης και σχε­τι­κών έννοιων, όπως η ταχύ­τη­τα και η από­στα­ση, μπο­ρείς να υπο­λο­γί­σεις πόση από­στα­ση έχει καλύ­ψει ο παί­κτης κατά τη διάρ­κεια του παι­χνι­διού. Αυτή η γνώ­ση μπο­ρεί να βοη­θή­σει τους προ­πο­νη­τές να ανα­λύ­σουν την από­δο­ση των παι­κτών, να σχε­διά­σουν στρα­τη­γι­κές για το παι­χνί­δι και ακό­μη και να καθο­ρί­σουν την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα δια­φο­ρε­τι­κών μεθό­δων προ­πό­νη­σης.
  • Ανά­λυ­ση μοτί­βων κυκλο­φο­ρί­ας
    Η έννοια της κίνη­σης είναι σημα­ντι­κή για την κατα­νό­η­ση και ανά­λυ­ση των μοτί­βων κυκλο­φο­ρί­ας. Φαντά­σου πως είσαι παγι­δευ­μέ­νος σε ένα μπο­τι­λιά­ρι­σμα και ανα­ρω­τιέ­σαι πόσο και­ρό θα χρεια­στείς για να φτά­σεις στον προ­ο­ρι­σμό σου. Μέσω της κατα­νό­η­σης της κίνη­σης και σχε­τι­κών εννοιών, όπως η ταχύ­τη­τα και ο χρό­νος, μπο­ρείς να εκτι­μή­σεις τον χρό­νο που θα χρεια­στεί να δια­νύ­σεις μια συγκε­κρι­μέ­νη από­στα­ση. Αυτή η γνώ­ση μπο­ρεί να είναι πολύ χρή­σι­μη για τον σχε­δια­σμό των καθη­με­ρι­νών μετα­κι­νή­σε­ων, την επι­λο­γή εναλ­λα­κτι­κών δια­δρο­μών ή ακό­μη και τον σχε­δια­σμό απο­τε­λε­σμα­τι­κών συστη­μά­των κυκλο­φο­ρί­ας για τον περιο­ρι­σμό της κυκλο­φο­ρια­κής συμ­φό­ρη­σης.
  • Κινού­με­να σχέ­δια και ειδι­κά εφέ στις ται­νί­ες
    Η έννοια της κίνη­σης παί­ζει σημα­ντι­κό ρόλο στη δημιουρ­γία κινού­με­νων σχε­δί­ων και ειδι­κών εφέ στις ται­νί­ες. Για να δώσουν ζωή στους χαρα­κτή­ρες ή να δημιουρ­γή­σουν συναρ­πα­στι­κές ακο­λου­θί­ες δρά­σης, οι animator και οι καλ­λι­τέ­χνες ειδι­κών εφέ πρέ­πει να μελε­τή­σουν πώς κινού­νται τα αντι­κεί­με­να σε διά­φο­ρα σενά­ρια. Μέσω της μελέ­της της κίνη­σης, κατα­νο­ούν τις αρχές της φυσι­κής πίσω από τη ρεα­λι­στι­κή κίνη­ση και τον σωστό χρο­νι­σμό ώστε να δημιουρ­γή­σουν με επι­τυ­χία ται­νί­ες δρά­σης ή ακό­μη και να ανα­πτύ­ξουν δια­δρα­στι­κά παι­χνί­δια.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ


περιγραφή της κίνησης: θέση, μετατόπιση, διάστημα: εφαρμογές

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *