Κατηγορία: Φυσικη Β Θ. Π.

Accident scene with car crash

Εισα­γω­γή στην ορμή — εικο­νι­κό εργα­στή­ριο

Ορμή — Car vector created by brgfx — www.freepik.com Με έναυ­σμα το φαι­νό­με­νο της κρού­σης μία εισα­γω­γή στην έννοια της ορμής και στο αίτιο της μετα­βο­λής της με τη βοή­θεια του εικο­νι­κού εργα­στη­ρί­ου. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Το φαι­νό­με­νο της κρού­σης (ebooks.edu.gr) 2.3 Η έννοια της ορμής (ebooks.edu.gr) 2.4 Η δύνα­μη και η μετα­βο­λή της…
Read more

Η έννοια της ορμής — δύνα­μη και μετα­βο­λή της ορμής​

Η έννοια της ορμής και το αίτιο της μετα­βο­λής της. Στοι­χεία θεω­ρί­ας, παρου­σί­α­ση και ένα ενδια­φέ­ρον φύλ­λο εργα­σί­ας. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Το φαι­νό­με­νο της κρού­σης (ebooks.edu.gr) 2.3 Η έννοια της ορμής (ebooks.edu.gr) 2.4 Η δύνα­μη και η μετα­βο­λή της ορμής (ebooks.edu.gr) Παρου­σί­α­ση: Η έννοια της ορμής — Δύνα­μη & Μετα­βο­λή της Ορμής Ορμή: Στοι­χεία…
Read more

Εσωτερικές & εξωτερικές δυνάμεις - σύγκρουση

Εσω­τε­ρι­κές & εξω­τε­ρι­κές δυνά­μεις — σύστη­μα σωμά­των

Εσω­τε­ρι­κές & εξω­τε­ρι­κές δυνά­μεις — σύστη­μα σωμά­των, η εικό­να είναι screenshot από την προ­σο­μοί­ω­ση «Ομοί­ω­μα Δοκι­μής Σύγκρου­σης». Τι ονο­μά­ζου­με «σύστη­μα σωμά­των»; Πότε ένα τέτοιο σύστη­μα θεω­ρεί­ται «μονω­μέ­νο»; Ποιες δυνά­μεις ασκού­νται σε αυτό και ποια τα απο­τε­λέ­σμα­τά τους; Σε αυτήν την ενό­τη­τα γίνε­ται μία εισα­γω­γή της έννοιας του συστή­μα­τος σωμά­των, των εσω­τε­ρι­κών δυνά­με­ων αλλη­λε­πί­δρα­σης και των…
Read more

μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση

Μετα­βαλ­λό­με­νη κυκλι­κή κίνη­ση: κατα­κό­ρυ­φος κύκλος

Κυκλι­κή κίνη­ση, κατα­κό­ρυ­φος κύκλος — φωτο­γρα­φία από Free-Photos από το Pixabay Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα βρεις ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για την κατα­νό­η­ση του τρό­που προ­σέγ­γι­σης της μετα­βαλ­λό­με­νης κυκλι­κής κίνη­σης που εκτε­λεί υλι­κό σημείο. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.3 Κεντρο­μό­λος δύνα­μη (ebooks.edu.gr) 1.4 Μερι­κές περι­πτώ­σεις κεντρο­μό­λου δύνα­μης (ebooks.edu.gr) κατα­κό­ρυ­φος κύκλος: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για τη μελέ­τη της…
Read more

Κεντρομόλος επιτάχυνση

Κυκλι­κή κίνη­ση: εύρε­ση κεντρο­μό­λου δύνα­μης

Σε αυτό το άρθρο θα βρεις μία όμορ­φη προ­σο­μοί­ω­ση που αφο­ρά στην εικο­νο­ποί­ση της κυκλι­κής κίνη­σης και συγκε­κρι­μέ­να της κεντρο­μό­λου δύνα­μης. Συγκε­κρι­μέ­να επι­χει­ρεί­ται: Περι­γρα­φή της έννοιας της κεντρο­μό­λου επι­τά­χυν­σης, κάποιων περι­πτώ­σε­ων εφαρ­μο­γής της και του τρό­που να την υπο­λο­γί­σου­με. Εξή­γη­ση του πότε μία δύνα­μη δρα ως κεντρο­μό­λος δύνα­μη. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.3 Κεντρο­μό­λος δύνα­μη (ebooks.edu.gr)…
Read more

Ομα­λή κυκλι­κή κίνη­ση

Καμπυ­λό­γραμ­μες κινή­σεις: ομα­λή κυκλι­κή κίνη­ση. Περί­ο­δος, συχνό­τη­τα, γραμ­μι­κή και γωνια­κή ταχύ­τη­τα, κεντρο­μό­λος επι­τά­χυν­ση και κεντρο­μό­λος δύνα­μη.

βολή τόξου υπό γωνία

Ορι­ζό­ντια βολή: εξι­σώ­σεις κίνη­σης, εξί­σω­ση τρο­χιάς

Η ενό­τη­τα αυτή αφο­ρά στις καμπυ­λό­γραμ­μες κινή­σεις και ειδι­κό­τε­ρα στην ορι­ζό­ντια βολή. Παρου­σιά­ζε­ται η μελέ­τη των εξι­σώ­σε­ων κίνη­σης της ορι­ζό­ντιας βολής, της εξί­σω­σης τρο­χιάς και σχε­τι­κών παρα­δειγ­μά­των. ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ (ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ) 1.1 Ορι­ζό­ντια βολή ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Περιέ­χε­ται πρω­τό­τυ­πη δου­λειά του Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λου η οποία έχει εμπλου­τι­στεί). Μια ενδια­φέ­ρου­σα παρου­σί­α­ση του θέμα­τος από τον Ανδρέα Κασ­σέ­τα εδώ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ…
Read more