Κατηγορία: Χημεια Β Γυμνασιου

undefined

Ασκή­σεις από το τετρά­διο εργα­σιών για το Πάσχα

Συνο­πτι­κή θεω­ρία και ασκή­σεις για τα άτο­μα και τα υπο­α­το­μι­κά σωμα­τί­δια, προ­σο­μοιώ­σεις και σχε­τι­κά βίντεο μπο­ρείς να βρεις εδώ. Αφού ολο­κλη­ρώ­σεις το φύλ­λο εργα­σί­ας που ξεκι­νή­σα­με στην τάξη, μπο­ρείς να ξεκι­νή­σεις την επα­νά­λη­ψη στην 2η ενό­τη­τα της χημεί­ας. Από το τετρά­διο εργα­σιών της χημεί­ας, να κάνεις τις ακό­λου­θες ασκή­σεις. Δια­χω­ρι­σμός μειγ­μά­τωνΑσκή­σεις 2, 3 σελ. 28.…
Read more

Απόσταξη - χάλκινοι άμβυκες

Από­στα­ξη: ας φτιά­ξου­με τη δική μας ρακή!

Πώς μπο­ρού­με να πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με από­στα­ξη αλκο­όλ με την ειδι­κή συσκευή του απο­στα­κτή­ρα που δια­θέ­του­με, προ­κει­μέ­νου να φτιά­ξου­με μια γου­λιά εργα­στη­ρια­κή ρακή; Για­τί δια­χω­ρί­ζε­ται το αλκο­όλ από τα υπό­λοι­πα συστα­τι­κά του μείγ­μα­τος των ζυμω­μέ­νων στα­φυ­λιών; Εδώ μπο­ρείς να βρεις πλη­ρο­φο­ρί­ες για την από­στα­ξη και οδη­γί­ες για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση της από­στα­ξης αλκο­όλ. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.5 Δια­χω­ρι­σμός μειγ­μά­των…
Read more

Ηλεκτρόλυση του νερού

Η ηλε­κτρό­λυ­ση του νερού στο εργα­στή­ριο

Πώς μπο­ρού­με να πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με ηλε­κτρό­λυ­ση του νερού, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τη συσκευή Hoffman που είναι δια­θέ­σι­μη στο εργα­στή­ριο; Εδώ μπο­ρείς να βρεις τις οδη­γί­ες για την ηλε­κτρο­λυ­τι­κή διά­σπα­ση του νερού και το αντί­στοι­χο φύλ­λο εργα­σί­ας. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.6 Διά­σπα­ση του νερού – Χημι­κές ενώ­σεις και χημι­κά στοι­χεία ΣΤΟΧΟΙ Οι στό­χοι της παρού­σας εργα­στη­ρια­κής άσκη­σης είναι οι ακό­λου­θοι:…
Read more

Διάσπαση νερού - ηλεκτρόλυση

Διά­σπα­ση νερού — χημι­κές ενώ­σεις και χημι­κά στοι­χεία

Το νερό είναι χημι­κή ένω­ση ή μείγ­μα; Από ποια «συστα­τι­κά» απο­τε­λεί­ται; Μπο­ρού­με να τα δια­χω­ρί­σου­με με κάποιον τρό­πο; Εδώ μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για την ηλε­κτρο­λυ­τι­κή διά­σπα­ση του νερού και τη διά­κρι­ση μετα­ξύ των χημι­κών ενώ­σε­ων και των χημι­κών στοι­χεί­ων. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.6 Διά­σπα­ση του νερού – Χημι­κές ενώ­σεις και χημι­κά στοι­χεία Παρου­σί­α­ση Για τη…
Read more

Περιεκτικότητες διαλυμάτων

Εκφρά­σεις περιε­κτι­κό­τη­τας δια­λυ­μά­των

Με ποιους τρό­πους εκφρά­ζου­με την περιε­κτι­κό­τη­τα ενός δια­λύ­μα­τος; Πώς θα μπο­ρού­σα­με να παρα­σκευά­σου­με δια­λύ­μα­τα συγκε­κρι­μέ­νης περιε­κτι­κό­τη­τας, στο περι­βάλ­λον του εικο­νι­κού εργα­στη­ρί­ου; ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 2.3 Περιε­κτι­κό­τη­τα δια­λύ­μα­τος — εκφρά­σεις περιε­κτι­κό­τη­τας 2.3.1 Περιε­κτι­κό­τη­τα δια­λύ­μα­τος στα εκα­τό βάρος προς βάρος (% w/w) 2.3.2 Περιε­κτι­κό­τη­τα δια­λύ­μα­τος στα εκα­τό βάρος προς όγκο (% w/v) 2.3.3 Περιε­κτι­κό­τη­τα δια­λύ­μα­τος στα εκα­τό…
Read more

Χημεία επανάληψη

Εισα­γω­γή στη χημεία — επα­νά­λη­ψη

Τι θυμά­σαι από την πρώ­τη ενό­τη­τα της χημεί­ας; Εδώ θα βρεις κάποιες επι­λεγ­μέ­νες ασκή­σεις του τετρα­δί­ου εργα­σιών για να κάνεις μια μικρή επα­νά­λη­ψη! Άσκη­ση 3, σελ. 10 Συμπλή­ρω­σε τα κενά στον παρα­κά­τω χάρ­τη εννοιών, τοπο­θε­τώ­ντας κάθε λέξη στο σωστό κου­τά­κι. Κατα­στά­σεις ύλης-χάρ­της εννοιών, an interactive worksheet by DimitraD liveworksheets.com Άσκη­ση 4, σελ. 11 Συμπλή­ρω­σε στον…
Read more

Καταστάσεις της ύλης

Οι κατα­στά­σεις των υλι­κών σωμά­των

Τα υλι­κά σώμα­τα που συνα­ντά­με στην καθη­με­ρι­νή μας ζωή, βρί­σκο­νται σε τρεις κατα­στά­σεις: στε­ρεή, υγρή και αέρια. Εδώ μπο­ρείς να βρεις χρή­σι­μες προ­σο­μοιώ­σεις που θα σε βοη­θή­σουν να κατα­λά­βεις τη φυσι­κή που «κρύ­βε­ται» στις μετα­βο­λές από τη μία κατά­στα­ση στην άλλη. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.1 Φυσι­κές κατα­στά­σεις των υλι­κών ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΛΗΣ: ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

άτομα

Άτο­μο και υπο­α­το­μι­κά σωμα­τί­δια

Πώς είναι «φτιαγ­μέ­νο» ένα άτο­μο; Ποια σωμα­τί­δια το δομούν και τι χαρα­κτη­ρι­στι­κά έχει καθέ­να από αυτά; Ας γνω­ρί­σου­με τα υπο­α­το­μι­κά σωμα­τί­δια. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.9 Υπο­α­το­μι­κά Σωμα­τί­δια – Ιόντα (ebooks.edu.gr) Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Όπως έχεις ήδη μάθει η έννοια «άτο­μο» εμφα­νί­στη­κε τον 5ο π.Χ. αιώ­να, από δύο Έλλη­νες φιλο­σό­φους, τον Δημό­κρι­το και τον Λεύ­κιπ­πο. Σύμ­φω­να…
Read more