Ετικέτα: Ηλεκτρική Ενέργεια

transmission tower under gray sky

Κατα­νο­ώ­ντας την ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια: Παρα­γω­γή, χρή­σεις και περι­βαλ­λο­ντι­κές επι­πτώ­σεις

Η ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια χρη­σι­μο­ποιεί­ται σε ένα πολύ μικρό ‑χρο­­νι­­κά- παρά­θυ­ρο της ανθρώ­πι­νης ιστο­ρί­ας. Ωστό­σο, οι τρό­ποι παρα­γω­γής και χρή­σης της εξε­λί­χθη­καν σημα­ντι­κά και σε πολύ σύντο­μο χρο­νι­κό διά­στη­μα έγι­νε κυρί­αρ­χο στοι­χείο του ανθρώ­πι­νου πολι­τι­σμού. Χρη­σι­μο­ποιεί­ται για πλη­θώ­ρα εφαρ­μο­γών, από τον φωτι­σμό και την τρο­φο­δό­τη­ση ηλε­κτρι­κών και ηλε­κτρο­νι­κών συσκευών μέχρι τη λει­τουρ­γία εργο­στα­σί­ων παρα­γω­γής αγα­θών. ΨΗΦΙΑΚΟ…
Read more

shallow focus photography of light bulbs

Το φαι­νό­με­νο Joule και οι εφαρ­μο­γές του

Από όλες τις μορ­φές ενέρ­γειας αυτή που επη­ρέ­α­σε περισ­σό­τε­ρο το σύγ­χρο­νο πολι­τι­σμό είναι η ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια. Τα σπου­δαιό­τε­ρα χαρα­κτη­ρι­στι­κά της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας είναι η εύκο­λη μετα­φο­ρά της σε μεγά­λες απο­στά­σεις και η μετα­τρο­πή της σε άλλες μορ­φές ενέρ­γειας. Πώς όμως τη χρη­σι­μο­ποιού­με; Ποιες είναι οι μετα­τρο­πές που απαι­τού­νται για τον σκο­πό αυτό και ποια η…
Read more

power lines located in field

Το ταξί­δι της ηλε­κτρι­κής ενέρ­γειας (Βίντεο)

Πώς παρά­γε­ται η ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια και πώς φτά­νει στο σπί­τι μας; Εδώ μπο­ρείς να παρα­κο­λου­θή­σεις ένα κατα­το­πι­στι­κό βίντεο το οποίο δημιουρ­γή­θη­κε από την Παι­δα­γω­γι­κή Σχο­λή και το Τμή­μα Εικα­στι­κών Τεχνών του Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 — Ηλε­κτρι­κή Ενέρ­γεια ΒΙΝΤΕΟ