Ετικέτα: Μήκος

μέτρηση μήκους στην αρχαιότητα

Μέτρη­ση μήκους: μικρό παρά­θυ­ρο στην ιστο­ρία

Τι είναι το μήκος και με ποιον τρό­πο όμως το μετρά­με; Ποια μονά­δα μέτρη­σης χρη­σι­μο­ποιού­με; Ένα βιντε­ο­μά­θη­μα για τη μέτρη­ση του μήκους και τη μέση τιμή.

μέτρηση του μήκους

Η μέτρη­ση του μήκους και η μέση τιμή

Τι είναι το μήκος και με ποιον τρό­πο όμως το μετρά­με; Ποια μονά­δα μέτρη­σης χρη­σι­μο­ποιού­με; Ένα βιντε­ο­μά­θη­μα για τη μέτρη­ση του μήκους και τη μέση τιμή.

Μονά­δες μέτρη­σης μήκους — μετα­τρο­πές

Εδώ θα βρεις μια παρου­σί­α­ση για τις μονά­δες μέτρη­σης του μήκους και τις μετα­τρο­πές τους και μια μικρή εισα­γω­γή στα σφάλ­μα­τα μέτρη­σης. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Μετρή­σεις μήκους — η μέση τιμή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Μετρά­με το μήκος – μονά­δες μέτρη­σης Για να μετρή­σου­με τις δια­στά­σεις των αντι­κει­μέ­νων (μήκος, πλά­τος, ύψος) αλλά και τις απο­στά­σεις, χρη­σι­μο­ποιού­με το…
Read more