Ετικέτα: Νόμος Coulomb

Nόμος Coulomb - δυνάμεις

Ο νόμος Coulomb (θεω­ρία & ασκή­σεις)

Ο εμπει­ρι­κός νόμος Coulomb περι­γρά­φει τις δυνά­μεις αλλη­λε­πί­δρα­σης μετα­ξύ σημεια­κών φορ­τί­ων. Εδώ μπο­ρείς να βρεις στοι­χεία θεω­ρί­ας και ασκή­σεις. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 1.1 Ηλε­κτρι­σμός ΛΙΓΗ ΘΕΩΡΙΑ Θυμή­σου: Σύμ­φω­να με τον εμπει­ρι­κό νόμο του Coulomb, η τιμή της ηλε­κτρι­κής δύνα­μης με την οποία αλλη­λε­πι­δρούν δύο σημεια­κά φορ­τι­σμέ­να σωμα­τί­δια είναι ανά­λο­γη του γινο­μέ­νου των φορ­τί­ων τους και…
Read more

Ηλεκτροστατική δύναμη

Ηλε­κτρο­στα­τι­κές αλλη­λε­πι­δρά­σεις: ο νόμος του Coulomb

Τι είναι ο νόμος του Coulomb; Εδώ θα βρεις υλι­κό σχε­τι­κό με τον νόμο που διέ­πει την ηλε­κτρο­στα­τι­κή αλλη­λε­πί­δρα­ση μετα­ξύ σημεια­κών φορ­τί­ων. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 1.1 Ο νόμος του Coulomb ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Του Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λου) ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ (Tου Ηλία Σιν­τσα­λή) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ Νόμος Coulomb: Ερω­τή­σεις

νόμος Coulomb

Ο νόμος του Coulomb — εικο­νι­κό πεί­ρα­μα

Σε αυτή τη δρα­στη­ριό­τη­τα θα κάνου­με ένα εικο­νι­κό πεί­ρα­μα. Σκο­πός μας είναι να δια­πι­στώ­σου­με τον τρό­πο που αλλη­λε­πι­δρούν δύο ακί­νη­τα, σημεια­κά φορ­τία και να διε­ρευ­νή­σου­με την σχέ­ση που δίνει την τιμή της ηλε­κτρο­στα­τι­κής δύνα­μης που ασκεί το ένα στο άλλο. Θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με την προ­σο­μοί­ω­ση Νόμος του Coulomb από το PhET Interactive Simulations του πανε­πι­στη­μί­ου του…
Read more