Ετικέτα: Περιβάλλον

Όξινη βροχή

Όξι­νη βρο­χή — θεω­ρία και πεί­ρα­μα

Η όξι­νη βρο­χή θεω­ρεί­ται ως ένας βασι­κός «ένο­χος» για την κατα­στρο­φή λιμνών, ποτα­μών, δασών αλλά και μνη­μεί­ων πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς σε όλο τον πλα­νή­τη. Όμως για­τί ονο­μά­ζε­ται όξι­νη, πώς δημιουρ­γεί­ται και ποιες είναι οι επι­πτώ­σεις της στο φυσι­κό και το ανθρω­πο­γε­νές περι­βάλ­λον; ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ βιβλίο μαθη­τή: Εφαρ­μο­γές Ο Θαυ­μα­στός κόσμος της Χημεί­ας: Η όξι­νη βρο­χή…
Read more

Λύκοι

Πώς μια αγέ­λη λύκων μπο­ρεί να αλλά­ξει τα ποτά­μια

Ισορ­ρο­πία στα βιο­λο­γι­κά συστή­μα­τα Θα μπο­ρού­σε μια αγέ­λη λύκων να αλλά­ξει τη μορ­φή ενός οικο­συ­στή­μα­τος; Έναυ­σμα προ­βλη­μα­τι­σμού κι ένας ακό­μη τρό­πος να προ­σεγ­γί­σει κάποιος την έννοια της ισορ­ρο­πί­ας στα βιο­λο­γι­κά συστή­μα­τα, στα πλαί­σια του μαθή­μα­τος της βιο­λο­γί­ας του Γυμνα­σί­ου. Ένα μεγά­λο «οικο­λο­γι­κό» πεί­ρα­μα H ιστο­ρία που ακο­λου­θεί είναι πραγ­μα­τι­κή και μας βοη­θά να κατα­νο­ή­σου­με τι…
Read more