Ετικέτα: Πρόσληψη Τροφής

προσαρτημένοι αδένες

Προ­σαρ­τη­μέ­νοι αδέ­νες στο πεπτι­κό μας σύστη­μα

Στη δια­δρο­μή του πεπτι­κού μας συστή­μα­τος υπάρ­χουν προ­σαρ­τη­μέ­νοι αδέ­νες: οι σιε­λο­γό­νοι αδέ­νες, που εκκρί­νουν το σάλιο, το ήπαρ (συκώ­τι) και το πάγκρε­ας. Η λει­τουρ­γία τους σχε­τί­ζε­ται με την έκκρι­ση ουσιών που είναι απα­ραί­τη­τες για την πέψη των τρο­φών. Ποια ειναι η ανα­το­μία τους, όμως, και ποια η συνει­σφο­ρά τους στη λει­τουρ­γία του οργα­νι­σμού μας; Εδώ…
Read more

διατροφή

Δια­τρο­φή και υγεία — Μεσο­γεια­κή δια­τρο­φή

Ποια τρό­φι­μα περι­λαμ­βά­νει η ελλη­νι­κή μεσο­γεια­κή δια­τρο­φή και ποια θρε­πτι­κά συστα­τι­κά προ­σφέ­ρει στον οργα­νι­σμό μας; Ποιες είναι οι ασθέ­νειες που μας απει­λούν αν δεν τρε­φό­μα­στε σωστά και ποιες είναι οι ασθέ­νειες των δοντιών μας; Εδώ μπο­ρείς να βρεις χρή­σι­μο εκπαι­δευ­τι­κό υλι­κό για τον τρό­πο με τον οποίο η δια­τρο­φή σχε­τί­ζε­ται με την υγεία μας. ΨΗΦΙΑΚΟ…
Read more

Η δια­τρο­φή του ανθρώ­που — τα θρε­πτι­κά συστα­τι­κά

Η δια­τρο­φή του ανθρώ­που περι­λαμ­βά­νει πολ­λές δια­φο­ρε­τι­κές τρο­φές που του παρέ­χουν την ενέρ­γεια και τα «υλι­κά» που χρειά­ζε­ται για την καλή λει­τουρ­γία του οργα­νι­σμού του. Εδώ μπο­ρείς να βρεις πλη­ρο­φο­ρί­ες για τα θρε­πτι­κά συστα­τι­κά που προ­σλαμ­βά­νει ο άνθρω­πος μέσω της τρο­φής. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.4 Η πρό­σλη­ψη ουσιών και η πέψη στον άνθρω­πο (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ…
Read more

Λαχανικά

Επα­νά­λη­ψη: πρό­σλη­ψη τρο­φής και πέψη

Επα­νά­λη­ψη κεφα­λαί­ου Εδώ, μπο­ρείς να βρεις ένα επα­να­λη­πτι­κό κουίζ με αρκε­τές ασκή­σεις και ερω­τή­σεις κλει­στού τύπου όπως ερω­τή­σεις πολ­λα­πλών επι­λο­γών, ερω­τή­σεις σωστού-λάθους, συμπλή­ρω­ση κενών, αντι­στοί­χι­ση & σταυ­ρό­λε­ξο, με τη γενι­κή ετι­κέ­τα “πρό­σλη­ψη ουσιών”, για να κάνεις επα­νά­λη­ψη στο 2ο κεφά­λαιο της Βιο­λο­γί­ας. Ακο­λού­θη­σε τις οδη­γί­ες και καλή επι­τυ­χία!!! ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (Κάνε τις ερω­τή­σεις με…
Read more

πεπτικό σύστημα

Το πεπτι­κό σύστη­μα του ανθρώ­που

Ποια δια­δρο­μή ακο­λου­θεί η τρο­φή στο «ταξί­δι» της μέσα στο ανθρώ­πι­νο σώμα; Ποια είναι τα όργα­να που βοη­θούν στην πρό­σλη­ψη, την επε­ξερ­γα­σία και την πέψη της τρο­φής; Σε αυτό το μάθη­μα θα βρεις πλη­ρο­φο­ρί­ες σχε­τι­κές με το ανθρώ­πι­νο πεπτι­κό σύστη­μα. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.4 Η πρό­σλη­ψη ουσιών και η πέψη στον άνθρω­πο (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Το…
Read more

Πρό­σλη­ψη τρο­φής και πέψη στα σπον­δυ­λω­τά ζώα

Τα σπον­δυ­λω­τά ζώα εξα­φα­λί­ζουν την τρο­φή τους τρώ­γο­ντας άλλους οργα­νι­σμούς. Σε αυτό το μάθη­μα θα εξε­ρευ­νή­σεις πώς γίνε­ται η πρό­σλη­ψη και η πέψη της τρο­φής στα σπον­δυ­λό­ζωα. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.3 Η πρό­σλη­ψη ουσιών και η πέψη στους ζωι­κούς οργα­νι­σμούς (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Θρέψη στα ασπόνδυλα

Η θρέ­ψη στους μονο­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούς & στα ασπόν­δυ­λα ζώα

Η θρέ­ψη, δηλα­δή η εξα­φά­λι­ση της τρο­φής από τους οργα­νι­σο­μούς, είναι μία δια­δι­κα­σία που δια­τρέ­χει την ύπαρ­ξή τους. Πώς εξα­σφα­λί­ζουν την τρο­φή τους οι “κυνη­γοί” στον μικρό­κο­σμο; Και με ποιον τρό­πο τρέ­φο­νται τα ασπόν­δυ­λα ζώα; ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Η πρό­σλη­ψη ουσιών και η πέψη στους μονο­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούς (ebooks.edu.gr) 2.3 Η πρό­σλη­ψη ουσιών και η…
Read more

Πρό­σλη­ψη ουσιών και πέψη — εισα­γω­γή

Εδώ μπο­ρείς να βρεις εισα­γω­γι­κό υλι­κό για το δεύ­τε­ρο κεφά­λαιο της βιο­λο­γί­ας που σχε­τί­ζε­ται με την πρό­σλη­ψη τρο­φής από τους οργα­νι­σμούς. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Κεφά­λαιο 2ο — Εισα­γω­γή ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Για τη δημιουρ­γία της παρου­σί­α­σης έχει χρη­σι­μο­ποι­η­θεί υλι­κό από εδώ. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ