Ετικέτα: Πυκνότητα

Πυκνότητας

«Μάντε­ψε τι»… με τη βοή­θεια της πυκνό­τη­τας

Εύρε­ση πυκνό­τη­τας — Φωτο­γρα­φία από M. H. από το Pixabay Πώς μπο­ρού­με να «ανα­κα­λύ­ψου­με» από ποιο υλι­κό είναι κατα­σκευα­σμέ­νο ένα σώμα με τη βοή­θεια της πυκνό­τη­τας; Εδώ μπο­ρείς να βρεις σχε­τι­κή εργα­στη­ρια­κή άσκη­ση και φύλ­λο εργα­σί­ας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως έχου­με ήδη δει εδώ, η πυκνό­τη­τα είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό μέγε­θος για ένα υλι­κό. Δηλα­δή, για δεδο­μέ­νες συν­θή­κες πίε­σης και θερ­μο­κρα­σί­ας, έχει…
Read more

Πυκνό­τη­τα — εικο­νι­κό εργα­στή­ριο (PhET)

Το εικο­νι­κό εργα­στή­ριο που ακο­λου­θεί, αφο­ρά στην πυκνό­τη­τα. Είναι συνέ­χεια του μαθή­μα­τος στο φυσι­κό εργα­στή­ριο. Για την πραγ­μα­το­ποί­η­σή του θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σεις την προ­σο­μοί­ω­ση του PhET Colorado «Πυκνό­τη­τα» που βρί­σκε­ται εδώ. Πυκνό­τη­τα — φύλ­λο εργα­σί­ας δρα­στη­ριο­τή­των Ακο­λου­θεί το φύλ­λο εργα­σί­ας στο οποίο περι­γρά­φο­νται ανα­λυ­τι­κά οι δρα­στη­ριό­τη­τες που θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σεις. Ακο­λού­θη­σε με προ­σο­χή τις οδη­γί­ες που δίνο­νται.

Η πυκνό­τη­τα στο εργα­στή­ριο του σχο­λεί­ου

Μία μικρή θεω­ρη­τι­κή παρου­σί­α­ση κι ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για την πυκνό­τη­τα.