Ετικέτα: Σελήνη

Φωτογραφία της γης από τη σελήνη

Από τη Γη στη Σελή­νη: Το χρο­νι­κό ενός μεγά­λου ταξι­διού

Πριν από 48 χρό­νια πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε ένα από τα μεγα­λύ­τε­ρα τεχνο­λο­γι­κά επι­τεύγ­μα­τα του ανθρώ­που: η επαν­δρω­μέ­νη επί­σκε­ψη ανθρώ­πων στον φυσι­κό μας δορυ­φό­ρο. Στην ανάρ­τη­ση αυτή παρου­σιά­ζε­ται, σε συνέ­χειες, μία συμπυ­κνω­μέ­νη περι­γρα­φή της μεγά­λης αυτής προ­σπά­θειας με απο­σπά­σμα­τα από τον Οδη­γό της Παρά­στα­σης του Ευγε­νι­δεί­ου Πλα­νη­τα­ρί­ου που είχε τίτλο “Από τη Γη στη Σελή­νη” (Διο­νύ­σης Σιμό­που­λος και…
Read more

Έκλειψη σελήνης 2019

Ολι­κή έκλει­ψη σελή­νης, Ιανουά­ριος 2019

Τα ξημε­ρώ­μα­τα της Δευ­τέ­ρας 21 Ιανουα­ρί­ου, ένα όμορ­φο ουρά­νιο φαι­νό­με­νο έλα­βε χώρα: Η πρώ­τη παν­σέ­λη­νος του έτους εισχώ­ρη­σε στη σκιά της Γης. Η ολι­κή σελη­νια­κή έκλει­ψη διέ­σχι­σε τον ουρα­νό, αιχ­μα­λω­τί­ζο­ντας το βλέμ­μα εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων στον πλα­νή­τη. Ταυ­τό­χρο­να η Σελή­νη βρέ­θη­κε κοντά στο περί­γειο της τρο­χιάς της (στο κοντι­νό­τε­ρο σημείο από τη Γη), που σημαί­νει ότι…
Read more