Ετικέτα: Στιγμιαία Ταχύτητα

μέση ταχύτητα

Η μέση ταχύ­τη­τα στην καθη­με­ρι­νή μας ζωή

Πώς μπο­ρού­με να μετρή­σου­με τη μέση ταχύ­τη­τα στην καθη­με­ρι­νό­τη­τά μας; Για παρά­δειγ­μα, πώς βρί­σκου­με τη μέση ταχύ­τη­τα με την οποία κινεί­ται ένα αυτο­κι­νη­τά­κι που σπρώ­χνου­με πάνω στον πάγκο εργα­σί­ας του εργα­στη­ρί­ου; Ποια είναι η ταχύ­τη­τά μας όταν τρέ­χου­με στην αυλή του σχο­λεί­ου ή το γυμνα­στή­ριο; Εδώ θα βρεις ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για μία σχε­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα…
Read more

Η μέση (αριθ­μη­τι­κή) ταχύ­τη­τα στην καθη­με­ρι­νή γλώσ­σα

Εδώ θα βρεις κεί­με­νο και βιντε­ο­μά­θη­μα που εξη­γεί τη μέση αριθ­μη­τι­κή ταχύ­τη­τα (αυτής που οι αγγλό­φω­νοι, με μία λέξη, ονο­μά­ζουν “speed”). Αρχι­κά γίνε­ται ανα­φο­ρά στις έννοιες της χρο­νι­κής στιγ­μής και του χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος, που είναι απα­ραί­τη­τες για τον ορι­σμό της μέσης ταχύ­τη­τας. Στο τέλος, επί­σης, γίνε­ται μια σύντο­μη ανα­φο­ρά στη στιγ­μιαία ταχύ­τη­τα. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ…
Read more