Ετικέτα: Υγεία

καρδιογράφημα - υγεία κυκλοφορικού συστήματος

Κυκλο­φο­ρι­κό σύστη­μα & υγεία

Ποιες είναι οι ασθέ­νειες που απει­λούν την υγεία του κυκλο­φο­ρι­κού συστή­μα­τος; Η ομα­λή λει­τουρ­γία του κυκλο­φο­ρι­κού συστή­μα­τος απο­τε­λεί καθο­ρι­στι­κό παρά­γο­ντα για τη δια­τή­ρη­ση της υγεί­ας του οργα­νι­σμού. Στις ανε­πτυγ­μέ­νες χώρες, λόγω του τρό­που ζωής των ανθρώ­πων, οι ασθέ­νειες του κυκλο­φο­ρι­κού συστή­μα­τος απο­τε­λούν την πρώ­τη αιτία θανά­του.  Ψηφια­κό Βιβλίο 3.4 Η μετα­φο­ρά και η απο­βο­λή ουσιών…
Read more

διατροφή

Δια­τρο­φή και υγεία — Μεσο­γεια­κή δια­τρο­φή

Ποια τρό­φι­μα περι­λαμ­βά­νει η ελλη­νι­κή μεσο­γεια­κή δια­τρο­φή και ποια θρε­πτι­κά συστα­τι­κά προ­σφέ­ρει στον οργα­νι­σμό μας; Ποιες είναι οι ασθέ­νειες που μας απει­λούν αν δεν τρε­φό­μα­στε σωστά και ποιες είναι οι ασθέ­νειες των δοντιών μας; Εδώ μπο­ρείς να βρεις χρή­σι­μο εκπαι­δευ­τι­κό υλι­κό για τον τρό­πο με τον οποίο η δια­τρο­φή σχε­τί­ζε­ται με την υγεία μας. ΨΗΦΙΑΚΟ…
Read more