Ετικέτα: Φυσικά Μεγέθη

Φυσι­κά μεγέ­θη: επα­να­λη­πτι­κό φύλ­λο εργα­σί­ας

Το παρα­κά­τω αρχείο είναι ένα εύκο­λο επα­να­λη­πτι­κό φύλ­λο εργα­σί­ας για να κάνεις μια μικρή επα­νά­λη­ψη σε κάποια βασι­κά φυσι­κά μεγέ­θη. Φυσι­κά μεγέ­θη: ένα εύκο­λο φύλ­λο εργα­σί­ας

Μονά­δες μέτρη­σης μήκους — μετα­τρο­πές

Εδώ θα βρεις μια παρου­σί­α­ση για τις μονά­δες μέτρη­σης του μήκους και τις μετα­τρο­πές τους και μια μικρή εισα­γω­γή στα σφάλ­μα­τα μέτρη­σης. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Μετρή­σεις μήκους — η μέση τιμή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Μετρά­με το μήκος – μονά­δες μέτρη­σης Για να μετρή­σου­με τις δια­στά­σεις των αντι­κει­μέ­νων (μήκος, πλά­τος, ύψος) αλλά και τις απο­στά­σεις, χρη­σι­μο­ποιού­με το…
Read more