Ετικέτα: 1ος Νόμος Νεύτωνα

Συνθήκη ισορροπίας δυνάμεων

Συν­θή­κη ισορ­ρο­πί­ας υλι­κού σημεί­ου

Πότε ένα σώμα (υλι­κό σημείο) ισορ­ρο­πεί; Πώς συσχε­τί­ζε­ται η ισορ­ρο­πία και με τον πρώ­το νόμο του Νεύ­τω­να; Ποια είναι, με λίγα λόγια, η συν­θή­κη ισορ­ρο­πί­ας ενός υλι­κού σημεί­ου; Ας προ­σπα­θή­σου­με να περι­γρά­ψου­με την ισορ­ρο­πία ενός σώμα­τος με τη γλώσ­σα των μαθη­μα­τι­κών. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Βιβλίο Β’ Γυμνα­σί­ου Ισορ­ρο­πία υλι­κού σημεί­ου (ebooks.edu.gr) Βιβλίο Α’ Λυκεί­ου Δυνα­μι­κή…
Read more

Συνθήκη ισορροπίας δυνάμεων

Ισορ­ρο­πία δυνά­με­ων

…ή αλλιώς «ο πρώ­τος νόμος της κίνη­σης» Τι χρειά­ζε­ται για να μπο­ρεί ένα σώμα να είναι ακί­νη­το — δηλα­λή να βρί­σκε­ται σε ισορ­ρο­πία — ή να κινεί­ται αδιά­κο­πα με στα­θε­ρή ταχύ­τη­τα; Η απά­ντη­ση στο δεύ­τε­ρο σκέ­λος της ερώ­τη­σης είναι μάλ­λον εύκο­λη: όταν δεν υπάρ­χει κίνη­ση δεν υπάρ­χει δύνα­μη. Τι γίνε­ται όμως με το δεύ­τε­ρο σκέ­λος;…
Read more