Ετικέτα: Albert Einstein

Η «γέν­νη­ση» της Θεω­ρί­ας της Σχε­τι­κό­τη­τας

Η μεγά­λη δια­νοη­τι­κή σύγκρου­ση των αρχών του 20ου αιώ­να Εισα­γω­γή Η Επι­στη­μο­νι­κή Επα­νά­στα­ση που συντε­λεί­ται τον 16ο και 17ο αι. και οι σπου­δαί­ες ανα­κα­λύ­ψεις στη Φυσι­κή, την Αστρο­νο­μία και τα Μαθη­μα­τι­κά με πρω­το­πό­ρους τον Galileo Galilei (1564−1642), τον René Descartes (1596−1650) και τον Isaac Newton (1643−1727) οδη­γούν τους επι­στή­μο­νες στη βεβαιό­τη­τα πως το Σύμπαν είναι μια τερά­στια καλο­κουρ­δι­σμέ­νη μηχα­νή στην οποία τα πάντα λει­τουρ­γούν αιτιο­κρα­τι­κά υπό την επί­βλε­ψη συγκε­κρι­μέ­νων Φυσι­κών Νόμων. Ο μεγά­λος Isaac Newton,…
Read more

Η πιο διάσημη εξίσωση

Η Βιο­γρα­φία της πιο διά­ση­μης εξί­σω­σης στον κόσμο

Η ται­νία — ντο­κι­μα­ντέρ που παρου­σιά­ζε­ται εδώ, βασί­ζε­ται στο βιβλίο του David Bodanis «Ε=mc2: A Biography of the World’s Most Famous Equation». Οι περισ­σό­τε­ροι άνθρω­ποι γνω­ρί­ζουν ότι η περί­φη­μη εξί­σω­ση του Αϊν­στάιν που συν­δέ­ει τη μάζα με την ενέρ­γεια είναι σημα­ντι­κή αλλά συνή­θως δεν γνω­ρί­ζουν το λόγο. Το βιβλίο επι­χει­ρεί μια προ­σέγ­γι­ση της εξί­σω­σης αυτής…
Read more

Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

Το φωτοη­λε­κτρι­κό φαι­νό­με­νο

Η παρού­σα εργα­στη­ρια­κή άσκη­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με ομά­δα μαθη­τών της Β Λυκεί­ου, στα πλαί­σια των δημιουρ­γι­κών δρα­στη­ριο­τή­των του Λυκεί­ου. Με την εισα­γω­γή της Σύγ­χρο­νης Φυσι­κής στην ύλη των Πανελ­λη­νί­ων Εξε­τά­σε­ων, μπο­ρεί να φανεί χρή­σι­μη για τη βαθύ­τε­ρη κατα­νό­η­ση του φωτοη­λε­κτρι­κού φαι­νο­μέ­νου. Πρό­κει­ται για ένα σχε­τι­κά απλό, στην κατα­νό­η­σή του, φαι­νό­με­νο που δίνει την ευκαι­ρία να θιχτούν…
Read more