Ετικέτα: Δυναμική Ενέργεια

action adult art beauty

Δυνα­μι­κή ενέρ­γεια: μια «δύσκο­λη» περί­πτω­ση

Μάλ­λον γνω­ρί­ζεις πως δεν πρέ­πει ποτέ να κρε­μά­με βαριά αντι­κεί­με­να πάνω από το κρε­βά­τι μας. Για­τί; Μα διό­τι κάτι τέτοιο απο­τε­λεί μια δυνη­τι­κά επι­κίν­δυ­νη κατά­στα­ση. Μια κατά­στα­ση, δηλα­δή, που μπο­ρεί να μας βλά­ψει. Όμως μια «δυνη­τι­κή βλά­βη» για τη φυσι­κή δεν είναι παρά η δυνα­τό­τη­τα ενός σώμα­τος να προ­κα­λέ­σει μια αλλα­γή! Και βέβαια αυτή η…
Read more

βαρυτική δυναμική ενέργεια

Βαρυ­τι­κή δυνα­μι­κή Ενέρ­γεια

Πριν εξε­τά­σου­με τι είναι η βαρυ­τι­κή δυνα­μι­κή ενέρ­γεια, θα εξε­τά­σου­με συνο­πτι­κά τι είναι η δυνα­μι­κή ενέρ­γεια. ψηφια­κο βιβλιο 2.1 Δια­τή­ρη­ση της μηχα­νι­κής ενέρ­γειας Ένα ελα­τή­ριο που έχει παρα­μορ­φω­θεί (π.χ. το συσπει­ρω­μέ­νο ελα­τή­ριο στο εσω­τε­ρι­κό ενός ρολο­γιού) απο­θη­κευ­μέ­νη ενέρ­γεια. Όταν το ελα­τή­ριο εκτεί­νε­ται, η ενέρ­γεια αυτή μετα­τρέ­πε­ται σε έργο για την λει­τουρ­γία του μηχα­νι­σμού του ρολο­γιού.…
Read more