Ετικέτα: Επιστήμονες

Ισαάκ Νεύτων

Ισα­άκ Νεύ­των: η ζωή και το έργο ενός σπου­δαί­ου επι­στή­μο­να

O Ισα­άκ Νεύ­των (Isaak Newton, 4 Ιανουα­ρί­ου 1643 – 31 Μαρ­τί­ου 1727) ήταν Άγγλος Φυσι­κός και Μαθη­μα­τι­κός. Θεω­ρεί­ται πατέ­ρας της Κλασ­σι­κής Φυσι­κής. Ξεκι­νώ­ντας από τις παρα­τη­ρή­σεις του Γαλι­λαί­ου αλλά και τους νόμους του Kepler για την κίνη­ση των Πλα­νη­τών, δια­τύ­πω­σε τους τρεις νόμους της κίνη­σης και τον νόμο της βαρύ­τη­τας που φέρουν το όνο­μά του.…
Read more

Γαλιλαίος

Γαλι­λαί­ος: ο πρω­το­πό­ρος της επι­στή­μης

Ο Γαλι­λαί­ος είναι μία από τις πιο εμβλη­μα­τι­κές φυσιο­γνω­μί­ες στην ιστο­ρία της Επι­στή­μης. Χρη­σι­μο­ποί­η­σε μια νέα μέθο­δο στη φυσι­κή φιλο­σο­φία και στην αστρο­νο­μία. Βασί­στη­κε τόσο στα μαθη­μα­τι­κά και στο πεί­ρα­μα, όσο και στις κοι­νω­νι­κές και πολι­τι­κές του συμ­μα­χί­ες. Η αλή­θεια του μαθη­μα­τι­κού και αστρο­νό­μου Γαλι­λαί­ου ήρθε σε σύγκρου­ση με την αλή­θεια των σημα­ντι­κό­τε­ρων φιλο­σό­φων του…
Read more