Ετικέτα: Βάρος

Βαρύτητα

Δύο σημα­ντι­κές δυνά­μεις: Βάρος και τρι­βή

Σε αυτή την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό σχε­τι­κό δύο σημα­ντι­κές δυνά­μεις στον κόσμο μας: το βάρος και την τρι­βή. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 3.2 Δύο σημα­ντι­κές δυνά­μεις στον κόσμο (ebooks.edu.gr) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ   ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Για το βάρος Για την τρι­βή ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Όταν συμπλη­ρώ­σεις τo στο φύλ­λο εργα­σί­ας, πατάς το κου­μπί FINISH.…
Read more

Η μάζα και το βάρος στο σύμπαν

Μάζα και βάρος: δυο δια­φο­ρε­τι­κά φυσι­κά μεγέ­θη

Σε προη­γού­με­να μαθή­μα­τα γνω­ρί­σα­με μια πολύ σημα­ντι­κή δύνα­μη, το βάρος. Δυστυ­χώς συχνά, τόσο στην καθη­με­ρι­νή ζωή όσο και στη βιβλιο­γρα­φία άλλων επι­στη­μών, το βάρος συγ­χέ­ε­ται με τη μάζα. Θα πρέ­πει λοι­πόν να ξεκα­θα­ρί­σου­με πως στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, παρό­λο που το βάρος σχε­τί­ζε­ται με τη μάζα, είναι ένα εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κό μέγε­θος από αυτήν. Συγκε­κρι­μέ­να στην φυσι­κή της…
Read more