Μάζα και βάρος: δυο διαφορετικά φυσικά μεγέθη

Μάζα και βάρος: δυο δια­φο­ρε­τι­κά φυσι­κά μεγέ­θη

Η μάζα και το βάρος στο σύμπαν

Σε προη­γού­με­να μαθή­μα­τα γνω­ρί­σα­με μια πολύ σημα­ντι­κή δύνα­μη, το βάρος. Δυστυ­χώς συχνά, τόσο στην καθη­με­ρι­νή ζωή όσο και στη βιβλιο­γρα­φία άλλων επι­στη­μών, το βάρος συγ­χέ­ε­ται με τη μάζα. Θα πρέ­πει λοι­πόν να ξεκα­θα­ρί­σου­με πως στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, παρό­λο που το βάρος σχε­τί­ζε­ται με τη μάζα, είναι ένα εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κό μέγε­θος από αυτήν.

Συγκε­κρι­μέ­να στην φυσι­κή της Α’ Γυμνα­σί­ου μάθα­με πως ένας τρό­πος να ορί­σου­με τη μάζα ενός σώμα­τος είναι να πού­με πως είναι η ποσό­τη­τα της ύλης που περιέ­χει το σώμα αυτό.  Αργό­τε­ρα, σε αυτό το κεφά­λαιο, δια­πι­στώ­σα­με πως η μάζα ενός αντι­κει­μέ­νου σχε­τί­ζε­ται με την αδρά­νειά του. Mας δεί­χνει, δηλα­δή, πόσο αυτό «αντι­στέ­κε­ται» όταν προ­σπα­θού­με να αλλά­ξου­με την κινη­τι­κή του κατά­στα­ση. Μπο­ρού­με λοι­πόν να γρά­ψου­με:

Από την άλλη μεριά, όπως μάθα­με για το βάρος:

Σκο­πός του μαθή­μα­τος αυτού είναι η διε­ρεύ­νη­ση της σχέ­σης μετα­ξύ της μάζας και του βάρους.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

3.6 Δύνα­μη και μετα­βο­λή της ταχύ­τη­τας


στοι­χεια θεω­ριασ: ΜΑΖΑ & ΒΑΡΟΣ


φύλ­λο εργα­σί­ας: ΥΠΟΛΟΓΙΖΩ ΤΟ ΒΑΡΟΣ & ΤΗ ΜΑΖΑ


χρη­σι­μοι συν­δε­σμοι

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *