Ετικέτα: Ζωικό Κύτταρο

Ο μικρόκοσμος του κυττάρου

Μια ματιά στον μικρό­κο­σμο του κυτ­τά­ρου

Πώς μοιά­ζει, αλή­θεια, η εικό­να του κυτ­τά­ρου όταν βου­τά­με στον μικρό­κο­σμό του, με τη βοή­θεια ενός ηλε­κτρο­νι­κού μικρο­σκο­πί­ου; «Σκα­λί­ζο­ντας» στα προ­πλά­σμα­τα της βιο­λο­γί­ας του εργα­στη­ρί­ου, ανα­κά­λυ­ψα ένα σετ με φωτο­γρα­φί­ες ζωι­κών και φυτι­κών κυτ­τά­ρων. Το πρό­βλη­μα ήταν πως δεν μπο­ρού­σαν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν ως είχαν, διό­τι οι οδη­γί­ες είναι γραμ­μέ­νες στα Αγγλι­κά.  Σκέ­φτη­κα, λοι­πόν, να τις…
Read more

Ανθρώπινα κύτταρα

Κύτ­τα­ρο: η μονά­δα της ζωής

Φωτο­γρα­φία από Arek Socha από το Pixabay Εδώ μπο­ρείς να βρεις μία παρου­σί­α­ση για τη μονά­δα της ζωής: το κύτ­τα­ρο. Περι­λαμ­βά­νει βασι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες για το ζωι­κό και το φυτι­κό κύτ­τα­ρο καθώς και για τα οργα­νί­δια που περιέ­χο­νται σε αυτά. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.2 Κύτ­τα­ρο: η μονά­δα της ζωής (για την Α’ Γυμνα­σί­ου) 1.2 Κύτ­τα­ρο: η…
Read more