Κατηγορία: Uncategorized

Ηλεκτρικό δυναμικό

Ηλε­κτρι­κή δυνα­μι­κή ενέρ­γεια και δυνα­μι­κό

Εδώ μπο­ρείς να βρεις μία παρου­σί­α­ση της θεω­ρί­ας που αφο­ρά στην ηλε­κτρι­κή δυνα­μι­κή ενέρ­γεια, το δυνα­μι­κό και τη δια­φο­ρά δυνα­μι­κού. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 1.3 Ηλε­κτρι­κή δυνα­μι­κή ενέρ­γεια 1.4 Δυνα­μι­κό — δια­φο­ρά δυνα­μι­κού ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Από τον Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λο) ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Δυναμικές γραμμές που δημιουργούν ένα ή περισσότερα σημειακά ηλεκτρικά φορτία

Ηλε­κτρι­κό πεδίο, έντα­ση πεδί­ου και δυνα­μι­κές γραμ­μές

Εδώ θα βρεις υλι­κό σχε­τι­κό με το ηλε­κτρι­κό πεδίο, την έντα­ση του ηλε­κτρι­κού πεδί­ου και τις ηλε­κτρι­κές δυνα­μι­κές γραμ­μές. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ 1.2 Ηλε­κτρι­κό πεδίο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ Ηλε­κτρο­στα­τι­κό πεδίο (του Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λου) Ηλε­κτρι­κές δυνα­μι­κές γραμ­μές (του Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λου) ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ

μέτρηση θερμοκρασίας - θερμόμετρο

Μετρή­σεις θερ­μο­κρα­σί­ας — η βαθ­μο­νό­μη­ση

Όταν ακου­μπά­με ένα δοχείο με το χέρι μας μπο­ρού­με να εκτι­μή­σου­με αν είναι ζεστό ή κρύο. Δεν είμα­στε, όμως, σίγου­ροι για την τιμή της θερ­μο­κρα­σί­ας του. Η εκτί­μη­σή μας εξαρ­τά­ται σε μεγά­λο βαθ­μό από τη θερ­μο­κρα­σία που έχει το χέρι. Πώς μπο­ρού­με να μετρή­σου­με με τρό­πο ακρι­βή τη θερ­μο­κρα­σία; Ποια όργα­να και ποιες κλί­μα­κες μέτρη­σης…
Read more