Ετικέτα: Οργάνωση Πολυκύτταρων Οργανισμών

είδη ιστών - ανάπτυξη ανθρώπου

Οργά­νω­ση πολυ­κύτ­τα­ρων οργα­νι­σμών — είδη ιστών

Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα δεις πώς τα κύτ­τα­ρα των πολυ­κύτ­τα­ρων οργα­νι­σμών ‑και ιδιαί­τε­ρα του ανθρώ­που- δια­φο­ρο­ποιού­νται και δημιουρ­γούν δια­φο­ρε­τι­κά είδη ιστών, όργα­να και συστή­μα­τα οργά­νων τα οποία συνερ­γά­ζο­νται αρμο­νι­κά για την καλή λει­τουρ­γία τους.

Oργάνωση πολυκύτταρων οργανισμών

Από το κύτ­τα­ρο στον οργα­νι­σμό

Πώς φτά­νου­με από το κύτ­τα­ρο στον οργα­νι­σμό; Ποιες είναι οι βασι­κές δομές που τον συν­θέ­τουν; Πλη­ρο­φο­ρί­ες για τον τρό­πο που οργα­νώ­νο­νται οι πολυ­κύτ­τα­ροι οργα­νι­σμοί. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.3 Η Οργά­νω­ση των πολυ­κύτ­τα­ρων οργα­νι­σμών (για την Α’ Γυμνα­σί­ου) 1.3 Τα επί­πε­δα οργά­νω­σης των πολυ­κύτ­τα­ρων οργα­νι­σμών (για τη Γ’ Γυμνα­σί­ου) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ✔ Από το κύτ­τα­ρο στον οργα­νι­σμό…
Read more

ποικιλομορφία και ταξινόμηση

Ποι­κι­λο­μορ­φία και ταξι­νό­μη­ση οργα­νι­σμών

Η ποι­κι­λο­μορ­φία στο ζωι­κό βασί­λειο — Φωτο­γρα­φία Gerhard G. από το Pixabay Στη βιό­σφαι­ρα του πλα­νή­τη μας συνα­ντά­με μεγά­λη ποι­κι­λο­μορ­φία ζωντα­νών οργα­νι­σμών. Λέμε πως το πλα­νη­τι­κό οικο­σύ­στη­μα δια­θέ­τει μεγά­λη βιο­ποι­κι­λό­τη­τα. Με ποιον τρό­πο οι επι­στή­μο­νες ταξι­νο­μούν τους οργα­νι­σμούς, με βάση τα κοι­νά τους χαρα­κτη­ρι­στι­κά; ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.3 Η Οργά­νω­ση των πολυ­κύτ­τα­ρων οργα­νι­σμών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ✔…
Read more