Μήνας: Νοέμβριος 2020

Θρέψη στα ασπόνδυλα

Η θρέ­ψη στους μονο­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούς & στα ασπόν­δυ­λα ζώα

Η θρέ­ψη, δηλα­δή η εξα­φά­λι­ση της τρο­φής από τους οργα­νι­σο­μούς, είναι μία δια­δι­κα­σία που δια­τρέ­χει την ύπαρ­ξή τους. Πώς εξα­σφα­λί­ζουν την τρο­φή τους οι “κυνη­γοί” στον μικρό­κο­σμο; Και με ποιον τρό­πο τρέ­φο­νται τα ασπόν­δυ­λα ζώα; ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Η πρό­σλη­ψη ουσιών και η πέψη στους μονο­κύτ­τα­ρους οργα­νι­σμούς (ebooks.edu.gr) 2.3 Η πρό­σλη­ψη ουσιών και η…
Read more

ηλεκτρικό κύκλωμα - διαφορά δυναμικού

Δια­φο­ρά δυνα­μι­κού

Σε αυτήν την ενό­τη­τα γίνε­ται εισα­γω­γή των εννοιών της δια­φο­ράς δυνα­μι­κού. Επί­σης επι­χει­ρεί­ται μία παρα­στα­τι­κή απει­κό­νι­ση του τρό­που λει­τουρ­γί­ας ενός ηλε­κτρι­κού κυκλώ­μα­τος με τη βοή­θεια υδραυ­λι­κού ισο­δυ­νά­μου. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Ηλε­κτρι­κό κύκλω­μα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Η ΘΕΩΡΙΑ… ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Οι σημειώ­σεις αυτές είναι συνέ­χεια αυτών που βρί­σκο­νται εδώ. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 — ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

μεταβαλλόμενη κυκλική κίνηση

Μετα­βαλ­λό­με­νη κυκλι­κή κίνη­ση: κατα­κό­ρυ­φος κύκλος

Κυκλι­κή κίνη­ση, κατα­κό­ρυ­φος κύκλος — φωτο­γρα­φία από Free-Photos από το Pixabay Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα βρεις ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για την κατα­νό­η­ση του τρό­που προ­σέγ­γι­σης της μετα­βαλ­λό­με­νης κυκλι­κής κίνη­σης που εκτε­λεί υλι­κό σημείο. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.3 Κεντρο­μό­λος δύνα­μη (ebooks.edu.gr) 1.4 Μερι­κές περι­πτώ­σεις κεντρο­μό­λου δύνα­μης (ebooks.edu.gr) κατα­κό­ρυ­φος κύκλος: ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για τη μελέ­τη της…
Read more

Κεντρομόλος επιτάχυνση

Κυκλι­κή κίνη­ση: εύρε­ση κεντρο­μό­λου δύνα­μης

Σε αυτό το άρθρο θα βρεις θεω­ρία και μία όμορ­φη προ­σο­μοί­ω­ση που αφο­ρά στην εικο­νο­ποί­ση της κυκλι­κής κίνη­σης και συγκε­κρι­μέ­να της κεντρο­μό­λου δύνα­μης. Συγκε­κρι­μέ­να επι­χει­ρεί­ται: ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.3 Κεντρο­μό­λος δύνα­μη (ebooks.edu.gr) 1.4 Μερι­κές περι­πτώ­σεις κεντρο­μό­λου δύνα­μης (ebooks.edu.gr) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Το μέτρο της κεντρο­μό­λου επι­τά­χυν­σης \( \vec{\alpha}_{\kappa} \) υλι­κού σημεί­ου που κινεί­ται σε κυκλι­κή τρο­χιά…
Read more

σχεδίαση δύναμης

Πώς σχε­διά­ζου­με μία δύνα­μη;

Σε αυτή την ενό­τη­τα θα βρεις ένα βιντε­ο­μά­θη­μα (animation) κι ένα ανα­λυ­τι­κό φύλ­λο εργα­σί­ας για τον τρό­πο με τον οποίο σχε­διά­ζου­με μία δύνα­μη. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 3.1 Η έννοια της δύνα­μης (ebooks.edu.gr) 3.2 Δύο σημα­ντι­κές δυνά­μεις στον κόσμο (ebooks.edu.gr) ΒΙΝΤΕΟ Πώς σχε­διά­ζου­με μία δύνα­μη; ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Σχε­διά­ζο­ντας δυνά­μεις στον κόσμο γύρω μας (Οι φωτο­γρα­φί­ες προ­έρ­χο­νται…
Read more

μετρήσεις μάζας: διάφορα είδη ζυγών

Μέτρη­ση μάζας — Δρα­στη­ριό­τη­τες

Εικό­να: μέτρη­ση μάζας — διά­φο­ρα είδη ζυγών Σε αυτό το άρθρο μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για τη μέτρη­ση της μάζας, τις μονά­δες μέτρη­σης και τις μετα­τρο­πές τους, ασκή­σεις και δρα­στη­ριό­τη­τες. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Μετρή­σεις μάζας — τα δια­γράμ­μα­τα ΘΕΩΡΙΑ Όταν φυσή­ξει, ο άνε­μος «παίρ­νει» τα φύλ­λο από χαρ­τί που είχα­με αφή­σει πάνω στο τρα­πέ­ζι και…
Read more

ηλεκτρικό κύκλωμα - διαφορά δυναμικού

Απλό ηλε­κτρι­κό κύκλω­μα

Η φυσι­κή εκτός από φαι­νό­με­να, έννοιες και νόμους περι­λαμ­βά­νει και αντι­κεί­με­να που τα πιά­νου­με με τα χέρια μας. Σε αυτήν την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό σχε­τι­κό με τα βασι­κά στοι­χεία και τον τρό­πο με τον οποίο συν­δέ­ου­με και ανα­πα­ρι­στού­με ένα απλό ηλε­κτρι­κό κύκλω­μα. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Ηλε­κτρι­κό κύκλω­μα ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΠΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ…
Read more

Η διαδικασία της φωτοσύνθεσης

Φωτο­σύν­θε­ση: η θρέ­ψη στα φυτά

Όπως γνω­ρί­ζεις τα φυτά ανή­κουν σε μια ιδιαί­τε­ρη κατη­γο­ρία οργα­νι­σμών που ονο­μά­ζο­νται «αυτό­τρο­φοι». Με ποιον τρό­πο εξα­σφα­λί­ζουν την ενέρ­γεια και τις θρε­πτι­κές ουσί­ες που χρειά­ζο­νται για να επι­βιώ­σουν; Σε αυτή την ενό­τη­τα παρου­σιά­ζε­ται μία από τις σημα­ντι­κό­τε­ρες βιο­λο­γι­κές διερ­γα­σί­ες, η φωτο­σύν­θε­ση. ψΗΦΙΑ­ΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.1 Η παρα­γω­γή θρε­πτι­κών ουσιών στα φυτά — Η φωτο­σύν­θε­ση ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ…
Read more

Ηλεκτρικός σπινθήρας

Αρχή δια­τή­ρη­σης του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου

Εδώ θα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό σχε­τι­κό με την αρχή δια­τή­ρη­σης του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου και κάποιες εφαρ­μο­γές. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.3 Δυο σημα­ντι­κές ιδιό­τη­τες του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ηλεκτρικές δυνάμεις σε φορτισμένες σφαίρες

Επα­νά­λη­ψη στον στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό

Εδώ μπο­ρείς να βρεις φύλ­λα εργα­σί­ας και ασκή­σεις για την επα­νά­λη­ψη στο πρώ­το κεφά­λαιο της φυσι­κής γενι­κής παι­δί­ας Β Γε. Λ. που αφο­ρά στον στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (Από το Ylikonet)