Ημέρα: 18 Νοεμβρίου 2020

H έννοια της δύνα­μης — εισα­γω­γή

Σε αυτή την ενό­τη­τα θα βρεις υλι­κό για την έννοια της δύνα­μης και χρή­σι­μες προ­σο­μοιώ­σεις. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 3.1 Η έννοια της δύνα­μης ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Περι­λαμ­βά­νε­ται πρω­τό­τυ­πο υλι­κό του Ανδρέα Ι. Κασ­σέ­τα) ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ Οι παρα­κά­τω προ­σο­μοιώ­σεις μπο­ρούν να σου δώσουν μία επο­πτι­κή εικό­να γνω­στών δυνά­με­ων.

Εικονικό εργαστήριο εκκρεμούς

O Γαλι­λαί­ος και το απλό εκκρε­μές

Θα μπο­ρού­σες να χρη­σι­μο­ποι­ή­σεις μια περιο­δι­κή κίνη­ση, όπως μια ταλά­ντω­ση, για τη μέτρη­ση του χρό­νου; Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα δεις πώς ο Γαλι­λαί­ος χρη­σι­μο­ποί­η­σε την ταλά­ντω­ση ενός αιω­ρού­με­νου αντι­κει­μέ­νου για να μετρή­σει το χρό­νο. Επί­σης θα βρεις ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για να διε­ρευ­νή­σεις δύο νόμους που διέ­πουν το απλό εκκρε­μές. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Μετρή­σεις…
Read more