Ημέρα: 23 Δεκεμβρίου 2020

Επιταχυντής σωματιδίων

Επι­τα­χυ­ντές Σωμα­τι­δί­ων — Αρχές Λει­τορ­γί­ας

Με αφορ­μή ένα κατα­το­πι­στι­κό και συνά­μα ελκυ­στι­κό infografic (στο τέλος της ανάρ­τη­σης) που περι­γρά­φει τον τρό­πο λει­τουρ­γί­ας των επι­τα­χυ­ντών σωμα­τι­δί­ων, «αλιευ­μέ­νο» από τον ιστό. Ένας επι­τα­χυ­ντής σωμα­τι­δί­ων είναι μια «μηχα­νή» η οποία επι­τα­χύ­νει στοι­χειώ­δη σωμά­τια (όπως ηλε­κτρό­νια, πρω­τό­νια, βαριά ιόντα) σε πολύ υψη­λές ενέρ­γειες με τη χρή­ση ισχυ­ρού ηλε­κτρι­κού πεδί­ου. Σε βασι­κό επί­πε­δο, οι επι­τα­χυ­ντές…
Read more

Ουρά­νια Σώμα­τα: Αστέ­ρες Νετρο­νί­ων

Ένα αστέ­ρι νετρο­νί­ων είναι αυτό που απο­μέ­νει όταν ένα άστρο αρκε­τά μεγά­λης μάζας (μεγα­λύ­τε­ρης από το όριο Chandrasekhar) καταρ­ρέ­ει με μια μεγά­λη έκρη­ξη, αφή­νο­ντας πίσω του ένα απί­θα­να πυκνό υπό­λειμ­μα — τόσο πυκνό όσο ο πυρή­νας ενός ατό­μου. Η ύπαρ­ξη των αστέ­ρων νετρο­νί­ων προ­βλέ­φθη­κε θεω­ρη­τι­κά την δεκα­ε­τία του ’30, από δύο Αμε­ρι­κα­νούς αστρο­νό­μους, τον γερ­μα­νι­κής κατα­γω­γής Walter Baade (1893 —…
Read more

Η «γέν­νη­ση» της Θεω­ρί­ας της Σχε­τι­κό­τη­τας

Η μεγά­λη δια­νοη­τι­κή σύγκρου­ση των αρχών του 20ου αιώ­να Εισα­γω­γή Η Επι­στη­μο­νι­κή Επα­νά­στα­ση που συντε­λεί­ται τον 16ο και 17ο αι. και οι σπου­δαί­ες ανα­κα­λύ­ψεις στη Φυσι­κή, την Αστρο­νο­μία και τα Μαθη­μα­τι­κά με πρω­το­πό­ρους τον Galileo Galilei (1564−1642), τον René Descartes (1596−1650) και τον Isaac Newton (1643−1727) οδη­γούν τους επι­στή­μο­νες στη βεβαιό­τη­τα πως το Σύμπαν είναι μια τερά­στια καλο­κουρ­δι­σμέ­νη μηχα­νή στην οποία τα πάντα λει­τουρ­γούν αιτιο­κρα­τι­κά υπό την επί­βλε­ψη συγκε­κρι­μέ­νων Φυσι­κών Νόμων. Ο μεγά­λος Isaac Newton,…
Read more

Ηλεκτρισμός

Ο νόμος του Ohm — εφαρ­μο­γές και ασκή­σεις

Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα βρεις σημειώ­σεις & παρου­σί­α­ση θεω­ρί­ας, εφαρ­μο­γές του νόμου του Ohm, ερω­τή­σεις και ασκή­σεις. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.2 Ηλε­κτρι­κά δίπο­λα — Νόμος του Ohm ΣΧΕΤΙΚΑ H συστη­μα­τι­κή μελέ­τη ενός ηλε­κτρι­κού κυκλώ­μα­τος, δηλα­δή το να υπο­λο­γί­σου­με την τάση που εφαρ­μό­ζε­ται στα άκρα κάθε στοι­χεί­ου και την έντα­ση του ρεύ­μα­τος που το διαρ­ρέ­ει,…
Read more