Ημέρα: 21 Δεκεμβρίου 2020

Λύκοι

Πώς μια αγέ­λη λύκων μπο­ρεί να αλλά­ξει τα ποτά­μια

Ισορ­ρο­πία στα βιο­λο­γι­κά συστή­μα­τα Θα μπο­ρού­σε μια αγέ­λη λύκων να αλλά­ξει τη μορ­φή ενός οικο­συ­στή­μα­τος; Έναυ­σμα προ­βλη­μα­τι­σμού κι ένας ακό­μη τρό­πος να προ­σεγ­γί­σει κάποιος την έννοια της ισορ­ρο­πί­ας στα βιο­λο­γι­κά συστή­μα­τα, στα πλαί­σια του μαθή­μα­τος της βιο­λο­γί­ας του Γυμνα­σί­ου. Ένα μεγά­λο «οικο­λο­γι­κό» πεί­ρα­μα H ιστο­ρία που ακο­λου­θεί είναι πραγ­μα­τι­κή και μας βοη­θά να κατα­νο­ή­σου­με τι…
Read more

Principia Mathematica: Οι Νόμοι του Νεύ­τω­να

NEWTON’S PRINCIPIA.THE MATHEMATICAL PRINCIPLESOF NATURAL PHILOSOPHY,BY SIR ISAAC NEWTON;TRANSLATED INTO ENGLISH BY ANDREW MOTTE.ΝEW YORK, 1846.

Λαχανικά

Επα­νά­λη­ψη: πρό­σλη­ψη τρο­φής και πέψη

Επα­νά­λη­ψη κεφα­λαί­ου Εδώ, μπο­ρείς να βρεις ένα επα­να­λη­πτι­κό κουίζ με αρκε­τές ασκή­σεις και ερω­τή­σεις κλει­στού τύπου όπως ερω­τή­σεις πολ­λα­πλών επι­λο­γών, ερω­τή­σεις σωστού-λάθους, συμπλή­ρω­ση κενών, αντι­στοί­χι­ση & σταυ­ρό­λε­ξο, με τη γενι­κή ετι­κέ­τα “πρό­σλη­ψη ουσιών”, για να κάνεις επα­νά­λη­ψη στο 2ο κεφά­λαιο της Βιο­λο­γί­ας. Ακο­λού­θη­σε τις οδη­γί­ες και καλή επι­τυ­χία!!! ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ (Κάνε τις ερω­τή­σεις με…
Read more

Ανθρώπινα κύτταρα

Ξενά­γη­ση στο μικρο­σκο­πι­κό κόσμο του κυτ­τά­ρου

Η ανα­κά­λυ­ψη του μικρο­σκο­πί­ου άνοι­ξε την πόρ­τα σε έναν μικρο­σκο­πι­κό, πολύ­πλο­κο και θαυ­μα­στό κόσμο, αυτόν του κυτ­τά­ρου. Οτι­δή­πο­τε βλέ­πει και αντι­λαμ­βά­νε­ται ένας άνθρω­πος εξαρ­τά­ται άμε­σα από την αισθη­τη­ρια­κή του αντί­λη­ψη, από τον τρό­πο δηλα­δή που ο εγκέ­φα­λός του είναι φτιαγ­μέ­νος να αντι­λαμ­βά­νε­ται τα μηνύ­μα­τα που του στέλ­νει το σύμπαν. Έτσι, παρό­λο που ο εγκέ­φα­λος αυτός…
Read more

Διαμαντένιος πλανήτης

«Lucy», ένα δια­μά­ντι στον ουρα­νό…

Δια­βά­ζο­ντας πρώ­τη φορά για την Lucy, μου ήρθε στο νου το «Μαγι­κό Λυχνά­ρι του Αλα­ντίν», όπου το λυχνά­ρι έπρε­πε να το πάρει κάποιος με αδα­μά­ντι­νο χαρα­κτή­ρα και καθα­ρή ψυχή. Ίσως όχι και τόσο άτο­πο, μιας και… τα μυστή­ρια του κόσμου μοιά­ζουν να συνα­ντώ­νται στη βάση του. Στην Lucy, λοι­πόν, εδρά­ζε­ται το μεγα­λύ­τε­ρο δια­μά­ντι που παρα­τη­ρή­θη­κε…
Read more

Ο μικρόκοσμος του κυττάρου

Μια ματιά στον μικρό­κο­σμο του κυτ­τά­ρου

Πώς μοιά­ζει, αλή­θεια, η εικό­να του κυτ­τά­ρου όταν βου­τά­με στον μικρό­κο­σμό του, με τη βοή­θεια ενός ηλε­κτρο­νι­κού μικρο­σκο­πί­ου; «Σκα­λί­ζο­ντας» στα προ­πλά­σμα­τα της βιο­λο­γί­ας του εργα­στη­ρί­ου, ανα­κά­λυ­ψα ένα σετ με φωτο­γρα­φί­ες ζωι­κών και φυτι­κών κυτ­τά­ρων. Το πρό­βλη­μα ήταν πως δεν μπο­ρού­σαν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν ως είχαν, διό­τι οι οδη­γί­ες είναι γραμ­μέ­νες στα Αγγλι­κά.  Σκέ­φτη­κα, λοι­πόν, να τις…
Read more