Κατηγορία: Βιολογια Γ Γυμνασιου

tissue under microscope

Κυτ­τα­ρι­κή διαί­ρε­ση: μίτω­ση και μεί­ω­ση

Στους ζωντα­νούς οργα­νι­σμούς παρα­τη­ρού­με δύο είδη κυτ­τα­ρι­κής διαί­ρε­σης, τη μίτω­ση και τη μεί­ω­ση. Μίτω­ση Με τη δια­δι­κα­σία της μίτω­σης επι­τυγ­χά­νε­ται ο πολ­λα­πλα­σια­σμός ενός κυτ­τά­ρου έτσι ώστε τα θυγα­τρι­κά του κύτ­τα­ρα να περιέ­χουν τον ίδιο αριθ­μό χρω­μο­σω­μά­των και το ίδιο γενε­τι­κό υλι­κό με αυτό. Μεί­ω­ση Η Μεί­ω­ση είναι το είδος εκεί­νο κυτ­τα­ρι­κής διαί­ρε­σης που εξα­σφα­λί­ζει τον…
Read more

small ant on green plant in wildlife

Επα­νά­λη­ψη στις έννοιες της οικο­λο­γί­ας

Εδώ θα βρεις δρα­στη­ριό­τη­τες για να κάνεις επα­νά­λη­ψη στην ενό­τη­τα «Οργά­νω­ση και λει­τουρ­γί­ες του οικο­συ­στή­μα­τος». Quizz Έλεγ­ξε τις γνώ­σεις σου!

Ροή γενετικής πληροφορίας - DNA

Ροή γενε­τι­κής πλη­ρο­φο­ρί­ας: Αντι­γρα­φή — Μετα­γρα­φή — Μετά­φρα­ση

Ποια είναι η κατεύ­θυν­ση της ροής της γενε­τι­κής πλη­ρο­φο­ρί­ας; Τα κύτ­τα­ρα του οργα­νι­σμού μας πραγ­μα­το­ποιούν πάρα πολ­λές λει­τουρ­γί­ες. Οι οδη­γί­ες για αυτές είναι γραμ­μέ­νες στο γονι­δί­ω­μά μας, το DNA. Σε όλη τη διάρ­κεια της ζωής του κυτ­τά­ρου, το DNA κατευ­θύ­νει τις λει­τουρ­γί­ες του μέσω της σύν­θε­σης των κατάλ­λη­λων πρω­τεϊ­νών τη σωστή στιγ­μή. Το DNA είναι…
Read more

μικροσκόπιση

Μικρο­σκο­πι­κή παρα­τή­ρη­ση κυτ­τά­ρων

Δύο χαρα­κτη­ρι­στι­κά των φυτι­κών κυτ­τά­ρων που εύκο­λα παρα­τη­ρού­νται με το σχο­λι­κό οπτι­κό μικρο­σκό­πιο είναι το κυτ­τα­ρι­κό τοί­χω­μα που τα περι­βάλ­λει και ο πυρή­νας τους. Για τη μικρο­σκό­πη­ση (μικρο­σκο­πι­κή παρα­τή­ρη­ση) φυτι­κών κυτ­τά­ρων προ­σφέ­ρε­ται ιδιαί­τε­ρα ο βολ­βός του κρεμ­μυ­διού. Ο υμέ­νας που καλύ­πτει εσω­τε­ρι­κά τον χιτώ­να του βολ­βού του κρεμ­μυ­διού απο­τε­λεί­ται από μία μονή στι­βά­δα κυτ­τά­ρων. Στα…
Read more

dna - διπλή έλικα

Η δομή των νου­κλεϊ­κών οξέ­ων: DNA & RNA

Τα νου­κλεϊ­κά οξέα που συνι­στούν τον γενε­τι­κό κώδι­κα των ζωντα­νών οργα­νι­σμών, είναι το DNA και το RNA. Τα δομι­κά στοι­χεία των νου­κλεϊ­κών οξέ­ων είναι τα νου­κλε­ο­τί­δια. Το αλφά­βη­το της «γλώσ­σας της ζωής» περι­λαμ­βά­νει 4 «γράμ­μα­τα», δηλα­δή δια­φο­ρε­τι­κά νου­κλε­ο­τί­δα, καθέ­να από τα οποία χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από μία συγκε­κρι­μέ­νη αζω­τού­χα βάση. Ποια ακρι­βώς είναι η δομή κάθε νου­κλε­ο­τι­δί­ου…
Read more

dna - γενετικό υλικό

Η οργά­νω­ση του γενε­τι­κού υλι­κού σε χρω­μο­σώ­μα­τα

Τι είναι τα χρω­μο­σώ­μα­τα; Οι ζωντα­νοί οργα­νι­σμοί πραγ­μα­το­ποιούν διά­φο­ρες διερ­γα­σί­ες κι εμφα­νί­ζουν συγκε­κρι­μέ­να δομι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά που καθο­ρί­ζο­νται κυρί­ως από τις ουσί­ες που ονο­μά­ζου­με πρω­τε­ΐ­νες. Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες για την παρα­γω­γή των πρω­τεϊ­νών από τα κύτ­τα­ρα απο­θη­κεύ­ο­νται στο γενε­τι­κό τους υλι­κό. Το γενε­τι­κό υλι­κό των ζωντα­νών οργα­νι­σμών είναι το DNA (δεο­ξυ­ρι­βο­νου­κλεϊ­κό οξύ). Το DNA του ευκα­ρυω­τι­κού κυτ­τά­ρου…
Read more

τροφικές αλυσίδες

Τρο­φι­κές αλυ­σί­δες, πλέγ­μα­τα, πυρα­μί­δες

Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα εξε­ρευ­νή­σεις τους δια­φο­ρε­τι­κούς τρό­πους εικο­νι­κής ανα­πα­ρά­στα­σης των τρο­φι­κών σχέ­σε­ων σε ένα οικο­σύ­στη­μα: τις τρο­φι­κές αλυ­σί­δες, τα τρο­φι­κά πλέγ­μα­τα και τις τρο­φι­κές πυρα­μί­δες. Όπως έχεις έως τώρα δια­πι­στώ­σει, οι οργα­νι­σμοί ενός οικο­συ­στή­μα­τος, αυτό­τρο­φοι και ετε­ρό­τρο­φοι, συν­δέ­ο­νται με τρο­φι­κές σχέ­σεις. Για την απει­κό­νι­ση των σχέ­σε­ων αυτών μπο­ρού­με να κατα­σκευά­σου­με μία τρο­φι­κή αλυ­σί­δα…
Read more

τροφικές σχέσεις - άγρια ζωή

Τρο­φι­κές σχέ­σεις και ροή ενέρ­γειας

Μετα­ξύ των οργα­νι­σμών που ζουν σε μία περιο­χή ανα­πτύσ­σο­νται τρο­φι­κές σχέ­σεις. Κάποιοι οργα­νι­σμοί απο­τε­λούν τρο­φή. Κάποιοι άλλοι είναι θηρευ­τές. Για ποιον λόγο συμ­βαί­νει αυτό; Κάθε οργα­νω­μέ­νο σύστη­μα, όπως ένα σπί­τι, ένα αυτο­κί­νη­το, ένα κύτ­τα­ρο, ένας οργα­νι­σμός ή ένα οικο­σύ­στη­μα, χρειά­ζε­ται ενέρ­γεια προ­κει­μέ­νου να δια­τη­ρεί­ται και να λει­τουρ­γεί σωστά. Οι οργα­νι­σμοί καλύ­πτουν τις ανά­γκες τους σε ενέρ­γεια μέσω της τρο­φής. Εδώ μπο­ρείς…
Read more

Οικολογία

Η οργά­νω­ση των έμβιων όντων – Τα οικο­συ­στή­μα­τα

Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα δεις πώς τα κύτ­τα­ρα των πολυ­κύτ­τα­ρων οργα­νι­σμών ‑και ιδιαί­τε­ρα του ανθρώ­που- δια­φο­ρο­ποιού­νται και δημιουρ­γούν δια­φο­ρε­τι­κά είδη ιστών, όργα­να και συστή­μα­τα οργά­νων τα οποία συνερ­γά­ζο­νται αρμο­νι­κά για την καλή λει­τουρ­γία τους.

χημικά στοιχεία και ενώσεις ζωής

Τα χημι­κά συστα­τι­κά της ζωής

Ποια είναι η σημα­σία του νερού για τη ζωή στον πλα­νή­τη μας; Ποια μόρια συμ­με­τέ­χουν στη δομή και στις λει­τουρ­γί­ες των κυτ­τά­ρων; Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα βρεις μια παρου­σί­α­ση για τα χημι­κά στοι­χεία και τις ενώ­σεις που δομούν τους ζωντα­νούς οργα­νι­σμούς.