Κατηγορία: Βιολογια Α Γυμνασιου

Κυκλοφορικό σύστημα | αίμα

Κυκλο­φο­ρι­κό σύστη­μα: Το αίμα

Το αίμα είναι ο «μετα­φο­ρέ­ας» του κυκλο­φο­ρι­κού μας συστή­μα­τος. Ποια είναι τα συστα­τι­κά του και σε τι χρη­σι­μεύ­ει το καθέ­να από αυτά; Ψηφια­κό Βιβλίο 3.4 Η μετα­φο­ρά και η απο­βο­λή ουσιών στον άνθρω­πο το αίμα — παρου­σί­α­ση το αίμα — βιντεο Από το Noesis Science Center σύν­δε­σμοι binteo χρή­σι­μοι σύν­δε­σμοι

καρδιογράφημα - υγεία κυκλοφορικού συστήματος

Κυκλο­φο­ρι­κό σύστη­μα & υγεία

Ποιες είναι οι ασθέ­νειες που απει­λούν την υγεία του κυκλο­φο­ρι­κού συστή­μα­τος; Η ομα­λή λει­τουρ­γία του κυκλο­φο­ρι­κού συστή­μα­τος απο­τε­λεί καθο­ρι­στι­κό παρά­γο­ντα για τη δια­τή­ρη­ση της υγεί­ας του οργα­νι­σμού. Στις ανε­πτυγ­μέ­νες χώρες, λόγω του τρό­που ζωής των ανθρώ­πων, οι ασθέ­νειες του κυκλο­φο­ρι­κού συστή­μα­τος απο­τε­λούν την πρώ­τη αιτία θανά­του.  Ψηφια­κό Βιβλίο 3.4 Η μετα­φο­ρά και η απο­βο­λή ουσιών…
Read more

Κυκλοφορικό σύστημα | αίμα

Το ανθρώ­πι­νο κυκλο­φο­ρι­κό σύστη­μα

Με ποιον τρό­πο μετα­φέ­ρο­νται τα θρε­πτι­κά συστα­τι­κά και το οξυ­γό­νο που είναι απα­ραί­τη­τα στα κύτ­τα­ρα του ανθρώ­πι­νου οργα­νι­σμού; Πώς λει­τουρ­γεί το ανθρώ­πι­νο κυκλο­φο­ρι­κό σύστη­μα; Ψηφια­κό Βιβλίο 3.4 Η μετα­φο­ρά και η απο­βο­λή ουσιών στον άνθρω­πο ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΠΟΒΟΛΗ ΟΥΣΙΩΝ Το ανθρώ­πι­νο κυκλο­φο­ρι­κό σύστη­μα Το κυκλο­φο­ρι­κό σύστη­μα — binteo Από το ΕΚΦΕ Αιγά­λεω σύν­δε­σμοι βιντεο

μικροσκόπιση

Μικρο­σκο­πι­κή παρα­τή­ρη­ση κυτ­τά­ρων

Δύο χαρα­κτη­ρι­στι­κά των φυτι­κών κυτ­τά­ρων που εύκο­λα παρα­τη­ρού­νται με το σχο­λι­κό οπτι­κό μικρο­σκό­πιο είναι το κυτ­τα­ρι­κό τοί­χω­μα που τα περι­βάλ­λει και ο πυρή­νας τους. Για τη μικρο­σκό­πη­ση (μικρο­σκο­πι­κή παρα­τή­ρη­ση) φυτι­κών κυτ­τά­ρων προ­σφέ­ρε­ται ιδιαί­τε­ρα ο βολ­βός του κρεμ­μυ­διού. Ο υμέ­νας που καλύ­πτει εσω­τε­ρι­κά τον χιτώ­να του βολ­βού του κρεμ­μυ­διού απο­τε­λεί­ται από μία μονή στι­βά­δα κυτ­τά­ρων. Στα…
Read more

προσαρτημένοι αδένες

Προ­σαρ­τη­μέ­νοι αδέ­νες στο πεπτι­κό μας σύστη­μα

Στη δια­δρο­μή του πεπτι­κού μας συστή­μα­τος υπάρ­χουν προ­σαρ­τη­μέ­νοι αδέ­νες: οι σιε­λο­γό­νοι αδέ­νες, που εκκρί­νουν το σάλιο, το ήπαρ (συκώ­τι) και το πάγκρε­ας. Η λει­τουρ­γία τους σχε­τί­ζε­ται με την έκκρι­ση ουσιών που είναι απα­ραί­τη­τες για την πέψη των τρο­φών. Ποια ειναι η ανα­το­μία τους, όμως, και ποια η συνει­σφο­ρά τους στη λει­τουρ­γία του οργα­νι­σμού μας; Εδώ…
Read more

διατροφή

Δια­τρο­φή και υγεία — Μεσο­γεια­κή δια­τρο­φή

Ποια τρό­φι­μα περι­λαμ­βά­νει η ελλη­νι­κή μεσο­γεια­κή δια­τρο­φή και ποια θρε­πτι­κά συστα­τι­κά προ­σφέ­ρει στον οργα­νι­σμό μας; Ποιες είναι οι ασθέ­νειες που μας απει­λούν αν δεν τρε­φό­μα­στε σωστά και ποιες είναι οι ασθέ­νειες των δοντιών μας; Εδώ μπο­ρείς να βρεις χρή­σι­μο εκπαι­δευ­τι­κό υλι­κό για τον τρό­πο με τον οποίο η δια­τρο­φή σχε­τί­ζε­ται με την υγεία μας. ΨΗΦΙΑΚΟ…
Read more

Η δια­τρο­φή του ανθρώ­που — τα θρε­πτι­κά συστα­τι­κά

Η δια­τρο­φή του ανθρώ­που περι­λαμ­βά­νει πολ­λές δια­φο­ρε­τι­κές τρο­φές που του παρέ­χουν την ενέρ­γεια και τα «υλι­κά» που χρειά­ζε­ται για την καλή λει­τουρ­γία του οργα­νι­σμού του. Εδώ μπο­ρείς να βρεις πλη­ρο­φο­ρί­ες για τα θρε­πτι­κά συστα­τι­κά που προ­σλαμ­βά­νει ο άνθρω­πος μέσω της τρο­φής. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.4 Η πρό­σλη­ψη ουσιών και η πέψη στον άνθρω­πο (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ…
Read more

αλληλεπιδράσεις

Αλλη­λε­πι­δρά­σεις και προ­σαρ­μο­γές των οργα­νι­σμών

Αλλη­λε­πι­δρά­σεις & προ­σαρ­μο­γές — χαμαι­λέ­ο­ντας, Φωτο­γρα­φία από Steffen Wachsmuth από το Pixabay Οι οργα­νι­σμοί που ζουν στη γη εμφα­νί­ζουν πολύ δια­φο­ρε­τι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά. Ποιο ρόλο παί­ζει το περι­βάλ­λον που ζουν και οι μετα­ξύ τους αλλη­λε­πι­δρά­σεις στον τρό­πο που εξε­λίσ­σο­νται; ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.4 Αλλη­λε­πι­δρά­σεις και προ­σαρ­μο­γές (ebooks.edu.gr) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ✔ Αλλη­λε­πι­δρά­σεις και προ­σαρ­μο­γές

Oργάνωση πολυκύτταρων οργανισμών

Από το κύτ­τα­ρο στον οργα­νι­σμό

Πώς φτά­νου­με από το κύτ­τα­ρο στον οργα­νι­σμό; Ποιες είναι οι βασι­κές δομές που τον συν­θέ­τουν; Πλη­ρο­φο­ρί­ες για τον τρό­πο που οργα­νώ­νο­νται οι πολυ­κύτ­τα­ροι οργα­νι­σμοί. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.3 Η Οργά­νω­ση των πολυ­κύτ­τα­ρων οργα­νι­σμών (για την Α’ Γυμνα­σί­ου) 1.3 Τα επί­πε­δα οργά­νω­σης των πολυ­κύτ­τα­ρων οργα­νι­σμών (για τη Γ’ Γυμνα­σί­ου) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ✔ Από το κύτ­τα­ρο στον οργα­νι­σμό…
Read more

ποικιλομορφία και ταξινόμηση

Ποι­κι­λο­μορ­φία και ταξι­νό­μη­ση οργα­νι­σμών

Η ποι­κι­λο­μορ­φία στο ζωι­κό βασί­λειο — Φωτο­γρα­φία Gerhard G. από το Pixabay Στη βιό­σφαι­ρα του πλα­νή­τη μας συνα­ντά­με μεγά­λη ποι­κι­λο­μορ­φία ζωντα­νών οργα­νι­σμών. Λέμε πως το πλα­νη­τι­κό οικο­σύ­στη­μα δια­θέ­τει μεγά­λη βιο­ποι­κι­λό­τη­τα. Με ποιον τρό­πο οι επι­στή­μο­νες ταξι­νο­μούν τους οργα­νι­σμούς, με βάση τα κοι­νά τους χαρα­κτη­ρι­στι­κά; ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.3 Η Οργά­νω­ση των πολυ­κύτ­τα­ρων οργα­νι­σμών ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ✔…
Read more