Πίεση στα ρευστά & η αρχή του Πασκάλ

Πίε­ση στα ρευ­στά & η αρχή του Πασκάλ

Πίεση στα ρευστά - αρχή του Πασκάλ

Πώς μπο­ρού­με να δια­πι­στώ­σου­με αν εμφα­νί­ζε­ται πίε­ση στα ρευ­στά;

Επει­δή τα υγρά  και τα αέρια είναι εύπλα­στα,  δίνουν την εντύ­πω­ση ότι δεν μπο­ρούν να ασκή­σουν μεγά­λες δυνά­μεις και πιέ­σεις.  Αν, για παρά­δειγ­μα, πιέ­σου­με με το δάχτυ­λο  μας την επι­φά­νεια του νερού που ηρε­μεί μέσα σε ένα ποτή­ρι, αυτό υπο­χω­ρεί με ελά­χι­στη πίε­ση.  Θα δού­με όμως ότι τα ρευ­στά σε κάποιες περι­πτώ­σεις μπο­ρούν να ασκή­σουν τερά­στιες πιέ­σεις.

Μια  από τις περι­πτώ­σεις στις οποί­ες η πίε­ση των ρευ­στών είναι εμφα­νής είναι όταν αυτά βρί­σκο­νται ακί­νη­τα και περιο­ρι­σμέ­να μέσα σε κάποιο δοχείο όπως π.χ. όταν τα έχου­με περιο­ρί­σει μέσα σε κάποια σύριγ­γα.  Θα προ­σπα­θή­σου­με, λοι­πόν,  πραγ­μα­το­ποιώ­ντας  μερι­κά  απλά  πει­ρά­μα­τα  με  μια σύριγ­γα  γεμά­τη με νερό, να ανα­κα­λύ­ψου­με αν πράγ­μα­τι τα ακί­νη­τα και περιο­ρι­σμέ­να ρευ­στά μπο­ρούν  να εμφα­νί­σουν πίε­ση και να ασκή­σουν δυνά­μεις.


ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ

4.4 Μετά­δο­ση πιέ­σε­ων στα ρευ­στά — Αρχή του Πασκάλ


πίε­ση στα ρευ­στα: ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ


πίε­ση στα ρευ­στα: ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Πίεση στα ρευστά - υδραυλικό πιεστήριο
Εφαρ­μο­γή της αρχής του Πασκάλ στο υδραυ­λι­κό πιε­στή­ριο

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *