Μία εισαγωγή στο φυσικό μέγεθος «πίεση»

Μία εισα­γω­γή στο φυσι­κό μέγε­θος «πίε­ση»

Η πίεση στα λάστιχα ενός φορτηγού

Στο  προη­γού­με­νο κεφά­λαιο  είδα­με  ότι  όταν  ασκεί­ται  μια δύνα­μη σε ένα  σώμα μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει την παρα­μόρ­φω­ση ή/και την επι­τά­χυν­σή του.  Για την επι­τά­χυν­ση  που θα  προ­κα­λέ­σει  μια δύνα­μη µας πλη­ρο­φο­ρεί  ο δεύ­τε­ρος  νόμος  του Νεύ­τω­να.  Όμως για την παρα­μόρ­φω­ση που είναι δυνα­τόν να προ­κα­λέ­σει μία δύνα­μη δεν είπα­με και πολ­λά. Στο κεφά­λαιο αυτό θα μελε­τή­σου­με  μερι­κούς παρά­γο­ντες  από τους οποί­ους  εξαρ­τά­ται  η παρα­μόρ­φω­ση που προ­κα­λεί  μια δύνα­μη σε ένα σώμα.   Για να πετύ­χου­με τον σκο­πό µας θα χρεια­στού­με ένα και­νούρ­γιο φυσι­κό μέγε­θος, την πίε­ση. Με τη βοή­θεια της πίε­σης θα κατα­λά­βου­με για­τί ένα μαχαί­ρι κόβει καλύ­τε­ρα  από έναν χάρα­κα, για­τί οι ντα­λί­κες έχουν πολ­λές ρόδες, για­τί ο ελέ­φα­ντας έχει τερά­στιες πατού­σες κ.τ.λ.

Πίεση - μέτρηση με μανόμετρο

ψηφια­κο βιβλιο

4.1 Πίε­ση


Πίε­ση: παρου­σί­α­ση θεω­ρί­ας


Ερω­τή­σεις σχε­τι­κές με την παρου­σί­α­ση

Δες με προ­σο­χή την παρου­σί­α­ση της θεω­ρί­ας και στη συνέ­χεια προ­σπά­θη­σε να απα­ντή­σεις τις ακό­λου­θες ερω­τή­σεις.

  • Πώς ορί­ζε­ται το φυσι­κό μέγε­θος της πίε­σης, ποιος είναι ο μαθη­μα­τι­κός της τύπος και ποια η μονά­δα μέτρη­σής της;
  • Η πίε­ση είναι μονό­με­τρο ή δια­νυ­σμα­τι­κό μέγε­θος;
  • Με ποιον τρό­πο τοπο­θε­τείς ένα καρ­φί στον τοί­χο, όταν θες να το καρ­φώ­σεις; Να εξη­γή­σεις με απλά λόγια την απά­ντη­ση που έδω­σες.
  • Η Ευτέρ­πη και ο Κλέ­αρ­χος βαδί­ζουν στο μαλα­κό χιό­νι, φορώ­ντας ίδια χιο­νο­πέ­δι­λα. Ποιος από τους δυο αφή­νει βαθύ­τε­ρα ίχνη; Να δικαιο­λο­γή­σεις την απά­ντη­σή σου.
  • Η Ευτέρ­πη αφή­νει βαθύ­τε­ρα ίχνη στο χιό­νι όταν φορά­ει χιο­νο­πέ­δι­λα ή γόβες; Για ποιον λόγο συμ­βαί­νει αυτό;

Σημειώ­σεις θεω­ρί­ας, δρα­στη­ριό­τη­τες και ασκή­σεις


χρή­σι­μοι συν­δε­σμοι

Πίεση - φακίρης σε κρεβάτι με καρφιά

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *