Η Υδροστατική πίεση & ο αντίστοιχος νόμος

Η Υδρο­στα­τι­κή πίε­ση & ο αντί­στοι­χος νόμος

Υδροστατική πίεση

Τι είναι η υδρο­στα­τι­κή πίε­ση;

Είδα­με ότι όταν ασκού­με δύνα­μη στο έμβο­λο μιας σύριγ­γας γεμά­της με νερό τότε δημιουρ­γεί­ται πίε­ση. Μετα­ξύ μας όμως, μέσα στη σύριγ­γα υπήρ­χε πίε­ση ακό­μα και προ­τού εμείς ασκή­σου­με δύνα­μη στο έμβο­λο! Αυτό μάλι­στα δεν ισχύ­ει μόνο στις σύριγ­γες αλλά και σε κάθε δοχείο με νερό στον πλα­νή­τη μας. Θα προ­σπα­θή­σου­με να ανα­κα­λύ­ψου­με που οφεί­λε­ται αυτή η πίε­ση και από ποιους παρά­γο­ντες εξαρ­τά­ται.


ψηφια­κό βιβλίο

4.2 Υδρο­στα­τι­κή πίε­ση


Υδρο­στα­τι­κή Πίε­ση

Λέμε την πίε­ση που εμφα­νί­ζε­ται όταν ένα υγρό που ηρε­μεί ασκεί δύνα­μη σε μία επι­φά­νεια με την
οποία είναι σε επα­φή.

Υδροστατική Πίεση | Μανόμετρο

Μπο­ρού­με να μετρή­σου­με το μέγε­θος της υδρο­στα­τι­κής πίε­σης χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ένα μανό­με­τρο, όπως αυτό που φαί­νε­ται στην εικό­να.

Με το μανό­με­τρο είναι επί­σης δυνα­τό να διε­ρευ­νή­σου­με τους παρά­γο­ντες από τους οποί­ους εξαρ­τά­ται η υδρο­στα­τι­κή πίε­ση που δέχε­ται ένα αντι­κεί­με­νο βυθι­σμέ­νο σε υγρό.

Υδροστατική πίεση: μανόμετρο

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ: Υδρο­στα­τι­κή Πίε­ση

Για τη διε­ρεύ­νη­ση της υδρο­στα­τι­κής πίε­σης χρη­σι­μο­ποιού­με την αντί­στοι­χη προ­σο­μοί­ω­ση από το PhET. Σε αυτήν μπο­ρείς να μετρή­σεις την πίε­ση δια­φό­ρων υγρών σε διά­φο­ρα βάθη στη Γη ή σε άλλους πλα­νή­τες.

Θεω­ρία & Δρα­τη­ριό­τη­τες για την υδρο­στα­τι­κή πίε­ση


ΒINTEO: Tutorial Υδρο­στα­τι­κή Πίε­ση

Πηγή


ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗ: Χρή­σι­μοι σύν­δε­σμοι

Υδροστατική πίεση

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *