Ετικέτα: Μάζα

μετρήσεις μάζας: διάφορα είδη ζυγών

Μέτρη­ση μάζας — Δρα­στη­ριό­τη­τες

Εικό­να: μέτρη­ση μάζας — διά­φο­ρα είδη ζυγών Σε αυτό το άρθρο μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για τη μέτρη­ση της μάζας, τις μονά­δες μέτρη­σης και τις μετα­τρο­πές τους, ασκή­σεις και δρα­στη­ριό­τη­τες. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Μετρή­σεις μάζας — τα δια­γράμ­μα­τα ΘΕΩΡΙΑ Όταν φυσή­ξει, ο άνε­μος «παίρ­νει» τα φύλ­λο από χαρ­τί που είχα­με αφή­σει πάνω στο τρα­πέ­ζι και…
Read more

Η μάζα και το βάρος στο σύμπαν

Μάζα και βάρος: δυο δια­φο­ρε­τι­κά φυσι­κά μεγέ­θη

Σε προη­γού­με­να μαθή­μα­τα γνω­ρί­σα­με μια πολύ σημα­ντι­κή δύνα­μη, το βάρος. Δυστυ­χώς συχνά, τόσο στην καθη­με­ρι­νή ζωή όσο και στη βιβλιο­γρα­φία άλλων επι­στη­μών, το βάρος συγ­χέ­ε­ται με τη μάζα. Θα πρέ­πει λοι­πόν να ξεκα­θα­ρί­σου­με πως στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, παρό­λο που το βάρος σχε­τί­ζε­ται με τη μάζα, είναι ένα εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κό μέγε­θος από αυτήν. Συγκε­κρι­μέ­να στην φυσι­κή της…
Read more

μετρήσεις μάζας: διάφορα είδη ζυγών

Μία εισα­γω­γή στο φυσι­κό μέγε­θος «μάζα»

Σε αυτό το άρθρο μπο­ρείς να βρεις μια εισα­γω­γι­κή παρου­σί­α­ση για τη μάζα των σωμα­των. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Μετρή­σεις μάζας — τα δια­γράμ­μα­τα ΜΑΖΑ — ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΘΕΩΡΙΑΣ Η μάζα απο­τε­λεί ένα από τα βασι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά μεγέ­θη κάθε υλι­κού σώμα­τος. Πώς θα μπο­ρού­σα­με να την ορί­σου­με; Η μάζα ενός σώμα­τος είναι η ποσό­τη­τα της ύλης που…
Read more