Ετικέτα: Οικοσυστήματα

small ant on green plant in wildlife

Επα­νά­λη­ψη στις έννοιες της οικο­λο­γί­ας

Εδώ θα βρεις δρα­στη­ριό­τη­τες για να κάνεις επα­νά­λη­ψη στην ενό­τη­τα «Οργά­νω­ση και λει­τουρ­γί­ες του οικο­συ­στή­μα­τος». Quizz Έλεγ­ξε τις γνώ­σεις σου!

τροφικές αλυσίδες

Τρο­φι­κές αλυ­σί­δες, πλέγ­μα­τα, πυρα­μί­δες

Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα εξε­ρευ­νή­σεις τους δια­φο­ρε­τι­κούς τρό­πους εικο­νι­κής ανα­πα­ρά­στα­σης των τρο­φι­κών σχέ­σε­ων σε ένα οικο­σύ­στη­μα: τις τρο­φι­κές αλυ­σί­δες, τα τρο­φι­κά πλέγ­μα­τα και τις τρο­φι­κές πυρα­μί­δες. Όπως έχεις έως τώρα δια­πι­στώ­σει, οι οργα­νι­σμοί ενός οικο­συ­στή­μα­τος, αυτό­τρο­φοι και ετε­ρό­τρο­φοι, συν­δέ­ο­νται με τρο­φι­κές σχέ­σεις. Για την απει­κό­νι­ση των σχέ­σε­ων αυτών μπο­ρού­με να κατα­σκευά­σου­με μία τρο­φι­κή αλυ­σί­δα…
Read more

τροφικές σχέσεις - άγρια ζωή

Τρο­φι­κές σχέ­σεις και ροή ενέρ­γειας

Μετα­ξύ των οργα­νι­σμών που ζουν σε μία περιο­χή ανα­πτύσ­σο­νται τρο­φι­κές σχέ­σεις. Κάποιοι οργα­νι­σμοί απο­τε­λούν τρο­φή. Κάποιοι άλλοι είναι θηρευ­τές. Για ποιον λόγο συμ­βαί­νει αυτό; Κάθε οργα­νω­μέ­νο σύστη­μα, όπως ένα σπί­τι, ένα αυτο­κί­νη­το, ένα κύτ­τα­ρο, ένας οργα­νι­σμός ή ένα οικο­σύ­στη­μα, χρειά­ζε­ται ενέρ­γεια προ­κει­μέ­νου να δια­τη­ρεί­ται και να λει­τουρ­γεί σωστά. Οι οργα­νι­σμοί καλύ­πτουν τις ανά­γκες τους σε ενέρ­γεια μέσω της τρο­φής. Εδώ μπο­ρείς…
Read more

Οικολογία

Η οργά­νω­ση των έμβιων όντων – Τα οικο­συ­στή­μα­τα

Σε αυτήν την ενό­τη­τα θα δεις πώς τα κύτ­τα­ρα των πολυ­κύτ­τα­ρων οργα­νι­σμών ‑και ιδιαί­τε­ρα του ανθρώ­που- δια­φο­ρο­ποιού­νται και δημιουρ­γούν δια­φο­ρε­τι­κά είδη ιστών, όργα­να και συστή­μα­τα οργά­νων τα οποία συνερ­γά­ζο­νται αρμο­νι­κά για την καλή λει­τουρ­γία τους.