Ετικέτα: Αγωγοί - Μονωτές

close up view of plasma

Ηλε­κτρο­στα­τι­κές Αλλη­λε­πι­δρά­σεις στο εργα­στή­ριο

2 φύλ­λα εργα­σί­ας που περιέ­χουν εργα­στη­ρια­κές δρα­στη­ριό­τη­τες σχε­τι­κές με τις ηλε­κτρο­στα­τι­κές αλλη­λε­πι­δρά­σεις. Οι δρα­στη­ριό­τη­τες αυτές σχε­τί­ζο­νται με τους τρό­πους ηλέ­κτρι­σης των υλι­κών, τη δομή του ατό­μου αλλά και την αρχή δια­τή­ρη­σης του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου. Το υλι­κό έχει αντλη­θεί σχε­δόν αυτού­σιο από το ίντερ­νετ. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.4 Τρό­ποι ηλέ­κτρι­σης και η μικρο­σκο­πι­κή ερμη­νεία φυλ­λα εργα­σιασ ΒΙΝΤΕΟ

Ηλεκτρική αγωγιμότητα

Ηλε­κτρι­κή αγω­γι­μό­τη­τα διά­φο­ρων υλι­κών

Ποια υλι­κά άγουν το ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα και ποια είναι μονω­τές; Τι συμ­βαί­νει όταν στο «δρό­μο» του ρεύ­μα­τος βρε­θεί ένα διά­λυ­μα οξέ­ος, βάσης ή άλα­τος; Με αυτήν την εργα­στη­ρια­κή άσκη­ση μας δίνε­ται η ευκαι­ρία να διε­ρευ­νή­σου­με πει­ρα­μα­τι­κά την ηλε­κτρι­κή αγω­γι­μό­τη­τα διά­φο­ρων υλι­κών καθη­με­ρι­νής χρή­σης.

επαγωγή

Τρό­ποι Ηλέ­κτρι­σης — αγω­γοί και μονω­τές

Έως τώρα έμα­θες τις βασι­κές έννοιες που σχε­τί­ζο­νται με το ηλε­κτρι­κό φορ­τίο. Με ποιον τρό­πο ένα αντι­κεί­με­νο μπο­ρεί να ηλε­κτρι­στεί ένα αντι­κεί­με­νο; Εδώ θα βρεις υλι­κό σχε­τι­κό με τους τρό­πους ηλέ­κτρι­σης, τους αγω­γούς και τους μονω­τές. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 1.4 Τρό­ποι ηλέ­κτρι­σης και η μικρο­σκο­πι­κή ερμη­νεία ΑΣ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Από…
Read more