Ετικέτα: DNA

Ροή γενετικής πληροφορίας - DNA

Ροή γενε­τι­κής πλη­ρο­φο­ρί­ας: Αντι­γρα­φή — Μετα­γρα­φή — Μετά­φρα­ση

Ποια είναι η κατεύ­θυν­ση της ροής της γενε­τι­κής πλη­ρο­φο­ρί­ας; Τα κύτ­τα­ρα του οργα­νι­σμού μας πραγ­μα­το­ποιούν πάρα πολ­λές λει­τουρ­γί­ες. Οι οδη­γί­ες για αυτές είναι γραμ­μέ­νες στο γονι­δί­ω­μά μας, το DNA. Σε όλη τη διάρ­κεια της ζωής του κυτ­τά­ρου, το DNA κατευ­θύ­νει τις λει­τουρ­γί­ες του μέσω της σύν­θε­σης των κατάλ­λη­λων πρω­τεϊ­νών τη σωστή στιγ­μή. Το DNA είναι…
Read more

dna - διπλή έλικα

Η δομή των νου­κλεϊ­κών οξέ­ων: DNA & RNA

Τα νου­κλεϊ­κά οξέα που συνι­στούν τον γενε­τι­κό κώδι­κα των ζωντα­νών οργα­νι­σμών, είναι το DNA και το RNA. Τα δομι­κά στοι­χεία των νου­κλεϊ­κών οξέ­ων είναι τα νου­κλε­ο­τί­δια. Το αλφά­βη­το της «γλώσ­σας της ζωής» περι­λαμ­βά­νει 4 «γράμ­μα­τα», δηλα­δή δια­φο­ρε­τι­κά νου­κλε­ο­τί­δα, καθέ­να από τα οποία χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από μία συγκε­κρι­μέ­νη αζω­τού­χα βάση. Ποια ακρι­βώς είναι η δομή κάθε νου­κλε­ο­τι­δί­ου…
Read more

dna - γενετικό υλικό

Η οργά­νω­ση του γενε­τι­κού υλι­κού σε χρω­μο­σώ­μα­τα

Τι είναι τα χρω­μο­σώ­μα­τα; Οι ζωντα­νοί οργα­νι­σμοί πραγ­μα­το­ποιούν διά­φο­ρες διερ­γα­σί­ες κι εμφα­νί­ζουν συγκε­κρι­μέ­να δομι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά που καθο­ρί­ζο­νται κυρί­ως από τις ουσί­ες που ονο­μά­ζου­με πρω­τε­ΐ­νες. Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες για την παρα­γω­γή των πρω­τεϊ­νών από τα κύτ­τα­ρα απο­θη­κεύ­ο­νται στο γενε­τι­κό τους υλι­κό. Το γενε­τι­κό υλι­κό των ζωντα­νών οργα­νι­σμών είναι το DNA (δεο­ξυ­ρι­βο­νου­κλεϊ­κό οξύ). Το DNA του ευκα­ρυω­τι­κού κυτ­τά­ρου…
Read more