Ετικέτα: Νόμοι Νεύτωνα

δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας

Δύνα­μη και μετα­βο­λή της ταχύ­τη­τας

Πώς συν­δέ­ε­ται η δύνα­μη με τη μετα­βο­λή της ταχύ­τη­τας; Στα προη­γού­με­να μαθή­μα­τα δια­πί­στω­σες πως όταν η συνι­στα­μέ­νη των δυνά­με­ων που επι­δρούν σε ένα αντι­κεί­με­νο είναι μηδέν, τότε αυτό δια­τη­ρεί στα­θε­ρή την κινη­τι­κή του κατά­στα­ση. Τι συμ­βαί­νει όμως σε ένα σώμα, εφό­σον σε αυτό ασκού­νται δυνά­μεις των οποί­ων η συνι­στα­μέ­νη είναι δια­φο­ρε­τι­κή από το μηδέν; ΨΗΦΙΑΚΟ…
Read more

Συνθήκη ισορροπίας δυνάμεων

Συν­θή­κη ισορ­ρο­πί­ας υλι­κού σημεί­ου

Πότε ένα σώμα (υλι­κό σημείο) ισορ­ρο­πεί; Πώς συσχε­τί­ζε­ται η ισορ­ρο­πία και με τον πρώ­το νόμο του Νεύ­τω­να; Ποια είναι, με λίγα λόγια, η συν­θή­κη ισορ­ρο­πί­ας ενός υλι­κού σημεί­ου; Ας προ­σπα­θή­σου­με να περι­γρά­ψου­με την ισορ­ρο­πία ενός σώμα­τος με τη γλώσ­σα των μαθη­μα­τι­κών. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Βιβλίο Β’ Γυμνα­σί­ου Ισορ­ρο­πία υλι­κού σημεί­ου (ebooks.edu.gr) Βιβλίο Α’ Λυκεί­ου Δυνα­μι­κή…
Read more

Συνθήκη ισορροπίας δυνάμεων

Ισορ­ρο­πία δυνά­με­ων

…ή αλλιώς «ο πρώ­τος νόμος της κίνη­σης» Τι χρειά­ζε­ται για να μπο­ρεί ένα σώμα να είναι ακί­νη­το — δηλα­λή να βρί­σκε­ται σε ισορ­ρο­πία — ή να κινεί­ται αδιά­κο­πα με στα­θε­ρή ταχύ­τη­τα; Η απά­ντη­ση στο δεύ­τε­ρο σκέ­λος της ερώ­τη­σης είναι μάλ­λον εύκο­λη: όταν δεν υπάρ­χει κίνη­ση δεν υπάρ­χει δύνα­μη. Τι γίνε­ται όμως με το δεύ­τε­ρο σκέ­λος;…
Read more

Μαθαίνω τις δυνάμεις: επανάληψη

Μαθαί­νω τις δυνά­μεις παί­ζο­ντας

σωστό ή λάθος Κάνε μια μικρή επα­νά­λη­ψη στις δυνά­μεις και τους νόμους του Νεύ­τω­να, παί­ζο­ντας ένα ευχά­ρι­στο παι­χνί­δι σωστού/λάθους! Καθώς γυρί­ζει η κορ­δέ­λα, φέρ­νει μαζί της προ­τά­σεις που πρέ­πει να απο­φα­σί­σεις αν είναι σωστές ή λαν­θα­σμέ­νες. Όταν τελειώ­σει το παι­χνί­δι μπο­ρείς να δεις το σκορ σου. Καλή επι­τυ­χία! Δοκί­μα­σε τις γνώ­σεις σου Εδώ μπο­ρείς να…
Read more

Principia Mathematica: Οι Νόμοι του Νεύ­τω­να

NEWTON’S PRINCIPIA.THE MATHEMATICAL PRINCIPLESOF NATURAL PHILOSOPHY,BY SIR ISAAC NEWTON;TRANSLATED INTO ENGLISH BY ANDREW MOTTE.ΝEW YORK, 1846.

3ος νόμος Νεύτωνα - Δράση - Αντίδραση

Ο τρί­τος νόμος του Νεύ­τω­να (νόμος δρά­σης — αντί­δρα­σης)

Τρί­τος Νόμος Νεύ­τω­να — Η εικό­να προ­έρ­χε­ται από την προ­σο­μοί­ω­ση Pirate Ship. Ο πρώ­τος και ο δεύ­τε­ρος νόμος του Νεύ­τω­να µας λένε τι κίνη­ση ϑα κάνει ένα σώµα (υλι­κό σημείο) ανά­λο­γα  µε τις δυνά­μεις που ασκού­νται σε αυτό.  Ο τρί­τος νόμος, όπως ϑα δού­με,  δεν εξε­τά­ζει τα απο­τε­λέ­σµα­τα που προ­κα­λούν οι δυνά­μεις, αλλά µας  λέει…
Read more

1ος νόμος Νεύτωνα

Παρου­σί­α­ση πρώ­του και δεύ­τε­ρου νόμου του Νεύ­τω­να

Παρα­κά­τω θα βρεις μια παρου­σί­α­ση του μαθή­μα­τος του πρώ­του και δεύ­τε­ρου νόμου του Νεύ­τω­να, από τον συνά­δελ­φο φυσι­κό Μερ­κού­ρη Πανα­γιω­τό­που­λο. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΛΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού δεις την παρου­σί­α­ση και θυμη­θείς ξανά τους δύο νόμους του Νεύ­τω­να, μπο­ρείς να κάνεις τα β’ θέμα­τα που ακο­λου­θούν από την τρά­πε­ζα θεμά­των.

O πρώτος άνθρωπος στη σελήνη

Ο πρώ­τος άνθρω­πος στη Σελή­νη & μια μικρή επα­νά­λη­ψη

Ο πρώ­τος άνθρω­πος στη Σελή­νη: Φωτο­γρα­φία από Free-Photos από το Pixabay Ο πρώ­τος άνθρω­πος που πάτη­σε στη Σελή­νη ήταν ο Νηλ Άρμ­στρονγκ, στις 20 Ιου­λί­ου 1969. Ακο­λου­θεί το βίντεο του πρώ­του περι­πά­του και μια επα­νά­λη­ψη στους ν. του Νεύ­τω­να. ΠΗΓΗ: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ Παρα­κο­λού­θη­σε το ακό­λου­θο σύντο­μο βίντεο 🎞 που παρου­σιά­ζει τον πρώ­το περί­πα­το του ανθρώ­που στη…
Read more