Ετικέτα: Πίεση

Ατμοσφαιρική πίεση: το πείραμα του Μαγδεμβούργου

Ατμο­σφαι­ρι­κή πίε­ση

Η γη περι­βάλ­λε­ται από ένα τερά­στιο αέρι­νο κάλυ­μα: την ατμό­σφαι­ρα. Πρό­κει­ται για ένα μείγ­μα αερί­ων, τον γνω­στό μας ατμο­σφαι­ρι­κό αέρα. Ο αέρας είναι δια­φα­νής και ίσως αυτό μας δίνει την εντύ­πω­ση πως δεν έχει και ιδιαί­τε­ρη επί­δρα­ση στη ζωή μας. Κι όμως! Ο αέρας που μας περι­βάλ­λει έχει μάζα και από τη γη ασκεί­ται σε…
Read more

εφαρμογές υδροστατικής πίεσης

Εφαρ­μο­γές υδρο­στα­τι­κής πίε­σης

Ας δού­με μερι­κές εφαρ­μο­γές υδρο­στα­τι­κής πίε­σης; Αφού μάθα­με το φυσι­κό μέγε­θος της υδρο­στα­τι­κής πίε­σης, ήρθε η ώρα να εξε­τά­σου­με ορι­σμέ­να φαι­νό­με­να που οφεί­λο­νται σε αυτήν και έχουν ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον αλλά και πολ­λές εφαρ­μο­γές στη ζωή  μας. Ας δού­με για­τί τα φράγ­μα­τα χτί­ζο­νται έτσι ώστε το πάχος τους να αυξά­νε­ται προς τη βάση, για­τί το νερό ισορ­ρο­πεί στο ύδιο ύψος από…
Read more

Υδροστατική πίεση

Η Υδρο­στα­τι­κή πίε­ση & ο αντί­στοι­χος νόμος

Τι είναι η υδρο­στα­τι­κή πίε­ση; Είδα­με ότι όταν ασκού­με δύνα­μη στο έμβο­λο μιας σύριγ­γας γεμά­της με νερό τότε δημιουρ­γεί­ται πίε­ση. Μετα­ξύ μας όμως, μέσα στη σύριγ­γα υπήρ­χε πίε­ση ακό­μα και προ­τού εμείς ασκή­σου­με δύνα­μη στο έμβο­λο! Αυτό μάλι­στα δεν ισχύ­ει μόνο στις σύριγ­γες αλλά και σε κάθε δοχείο με νερό στον πλα­νή­τη μας. Θα προ­σπα­θή­σου­με να…
Read more

Πίεση στα ρευστά - αρχή του Πασκάλ

Πίε­ση στα ρευ­στά & η αρχή του Πασκάλ

Πώς μπο­ρού­με να δια­πι­στώ­σου­με αν εμφα­νί­ζε­ται πίε­ση στα ρευ­στά; Επει­δή τα υγρά  και τα αέρια είναι εύπλα­στα,  δίνουν την εντύ­πω­ση ότι δεν μπο­ρούν να ασκή­σουν μεγά­λες δυνά­μεις και πιέ­σεις.  Αν, για παρά­δειγ­μα, πιέ­σου­με με το δάχτυ­λο  μας την επι­φά­νεια του νερού που ηρε­μεί μέσα σε ένα ποτή­ρι, αυτό υπο­χω­ρεί με ελά­χι­στη πίε­ση.  Θα δού­με όμως…
Read more

Η πίεση στα λάστιχα ενός φορτηγού

Μία εισα­γω­γή στο φυσι­κό μέγε­θος «πίε­ση»

Στο  προη­γού­με­νο κεφά­λαιο  είδα­με  ότι  όταν  ασκεί­ται  μια δύνα­μη σε ένα  σώμα μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει την παρα­μόρ­φω­ση ή/και την επι­τά­χυν­σή του.  Για την επι­τά­χυν­ση  που θα  προ­κα­λέ­σει  μια δύνα­μη µας πλη­ρο­φο­ρεί  ο δεύ­τε­ρος  νόμος  του Νεύ­τω­να.  Όμως για την παρα­μόρ­φω­ση που είναι δυνα­τόν να προ­κα­λέ­σει μία δύνα­μη δεν είπα­με και πολ­λά. Στο κεφά­λαιο αυτό θα…
Read more