Ετικέτα: Χρονική Στιγμή

astronauts-in-space

Μήκος δια­δρο­μής, μετα­τό­πι­ση, χρο­νι­κή διάρ­κεια

free background photos from pngtree.com Εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση σχε­τι­κή με τις έννοιες μήκος δια­δρο­μής (διά­στη­μα), μετα­τό­πι­ση, της χρο­νι­κή στιγ­μή και χρο­νι­κή διάρ­κεια (χρο­νι­κό διά­στη­μα). ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.1 Περι­γρα­φή της κίνη­σης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΒΙΝΤΕΟ Στην παρα­κά­τω παρου­σί­α­ση θα βρεις μία εισα­γω­γή στην κινη­μα­τι­κή και τις έννοιες της θέσης, του δια­στή­μα­τος, της…
Read more

θέση, μετατόπιση, διάστημα

Εφαρ­μο­γές στη θέση, τη μετα­τό­πι­ση και το διά­στη­μα

Εδώ μπο­ρείς να βρεις εφαρ­μο­γές για την εμπέ­δω­ση των φυσι­κών μεγε­θών θέση, μετα­τό­πι­ση και διά­στη­μα καθώς και της έννοιας της τρο­χιάς, σχε­τι­κό animation και ηλε­κτρο­νι­κό quiz επα­νά­λη­ψης. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.1 Περι­γρα­φή της κίνη­σης ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ (από τον ιστό­το­πο Φυσι­κή και Φωτο­γρα­φία) Στην ακό­λου­θη εφαρ­μο­γή βλέ­πεις έναν άνθρω­πο που κάνει πατί­νι. Με αυτήν μπο­ρού­με να μελε­τή­σου­με την…
Read more

μέση ταχύτητα

Η μέση ταχύ­τη­τα στην καθη­με­ρι­νή μας ζωή

Πώς μπο­ρού­με να μετρή­σου­με τη μέση ταχύ­τη­τα στην καθη­με­ρι­νό­τη­τά μας; Για παρά­δειγ­μα, πώς βρί­σκου­με τη μέση ταχύ­τη­τα με την οποία κινεί­ται ένα αυτο­κι­νη­τά­κι που σπρώ­χνου­με πάνω στον πάγκο εργα­σί­ας του εργα­στη­ρί­ου; Ποια είναι η ταχύ­τη­τά μας όταν τρέ­χου­με στην αυλή του σχο­λεί­ου ή το γυμνα­στή­ριο; Εδώ θα βρεις ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για μία σχε­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα…
Read more

time

Μετρή­σεις χρό­νου — η ακρί­βεια

Σε αυτήν την ενό­τη­τα μπο­ρείς να βρεις υλι­κό για την έννοια του χρό­νου, τις μονά­δες και τα όργα­να μέτρη­σής του καθώς και βασι­κά στοι­χεία θεω­ρί­ας για τις περιο­δι­κές κινή­σεις. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Μετρή­σεις χρό­νου — η ακρί­βεια ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η μέση (αριθ­μη­τι­κή) ταχύ­τη­τα στην καθη­με­ρι­νή γλώσ­σα

Εδώ θα βρεις κεί­με­νο και βιντε­ο­μά­θη­μα που εξη­γεί τη μέση αριθ­μη­τι­κή ταχύ­τη­τα (αυτής που οι αγγλό­φω­νοι, με μία λέξη, ονο­μά­ζουν “speed”). Αρχι­κά γίνε­ται ανα­φο­ρά στις έννοιες της χρο­νι­κής στιγ­μής και του χρο­νι­κού δια­στή­μα­τος, που είναι απα­ραί­τη­τες για τον ορι­σμό της μέσης ταχύ­τη­τας. Στο τέλος, επί­σης, γίνε­ται μια σύντο­μη ανα­φο­ρά στη στιγ­μιαία ταχύ­τη­τα. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ…
Read more

astronauts-in-space

Εισα­γω­γή στην περι­γρα­φή της κίνη­σης & η έννοια της θέσης

free background photos from pngtree.com Σε αυτό το μάθη­μα επι­χει­ρεί­ται μια εισα­γω­γή σε βασι­κά φυσι­κά μεγέ­θη τα οποία χρη­σι­μο­ποιού­με για την περι­γρα­φή της κίνη­σης. Εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση σχε­τι­κή με την έννοια της θέσης. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.1 Περι­γρα­φή της κίνη­σης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Στην παρα­κά­τω παρου­σί­α­ση θα βρεις μία εισα­γω­γή στην κινη­μα­τι­κή και…
Read more