Ηλεκτρικά φορτία σε σφαίρες και ράβδο μονωμένα από το περιβάλλον

Εισα­γω­γή στο στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό

Εδώ θα βρεις μια χρή­σι­μη παρου­σί­α­ση σχε­τι­κή με το στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό. Θα θυμη­θείς τις έννοιες του ηλε­κτρι­κού φορ­τί­ου και της ηλε­κτρι­κής δύνα­μης και τους τρό­πους με τους οποί­ους μπο­ρεί να ηλε­κτρι­στεί ένα αντι­κεί­με­νο. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΘΗΤΗ Εισα­γω­γι­κό ένθε­το ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (Το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της παρου­σί­α­σης έχει επι­με­λη­θεί ο Μερ­κού­ρης Πανα­γιω­τό­που­λος) ΒΙΝΤΕΟ για τον στα­τι­κό ηλε­κτρι­σμό ΧΡΗΣΙΜΕΣ…
Read more