Ετικέτα: Κινήσεις

Free train in motion image

Μαθαί­νω παί­ζο­ντας τις έννοιες της κίνη­σης

Ένα παι­χνί­δι ερω­τή­σε­ων κλει­στού τύπου με ανα­τρο­φο­δό­τη­ση για την επα­νά­λη­ψη των βασι­κών εννοιών της κίνη­σης στη Β’ Γυμνα­σί­ου.

Free man in motion image

Εισα­γω­γή στην κίνη­ση

Η κίνη­ση, από την απλή κίνη­ση ενός σώμα­τος στον χώρο μέχρι την περί­πλο­κη κίνη­ση των αστρο­νο­μι­κών αντι­κει­μέ­νων, απο­τε­λεί μία βασι­κή έννοια της Φυσι­κής. Πρό­κει­ται για ένα θέμα που έχει απα­σχο­λή­σει τους επι­στή­μο­νες εδώ και αιώ­νες και συνε­χί­ζει να εμπνέ­ει νέες ανα­κα­λύ­ψεις και ανα­πτύ­ξεις στον τομέα της φυσι­κής. Η μελέ­τη της κίνη­σης μας επι­τρέ­πει να κατα­νο­ή­σου­με…
Read more

Car driving in speed motion - κινητική ενέργεια

Κινη­τι­κή Ενέρ­γεια: λίγα και εισα­γω­γι­κά

Η ενέρ­γεια εμφα­νί­ζε­ται με πολ­λές μορ­φές στον κόσμο που μας περι­βάλ­λει. Όμως μια προ­σε­κτι­κή ματιά μπο­ρεί να μας πεί­σει πως όλες τελι­κά ανά­γο­νται στις δύο θεμε­λιώ­δεις μορ­φές ενέρ­γειας: τη δυνα­μι­κή και την κινη­τι­κή. Εδώ θα επι­χει­ρή­σου­με μια σύντο­μη, εισα­γω­γι­κή παρου­σί­α­ση της κινη­τι­κής ενέρ­γειας. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 5.2 Δυο βασι­κές μορ­φές ενέρ­γειας: Δυνα­μι­κή — κινη­τι­κή ενέρ­γεια…
Read more

astronauts-in-space

Μήκος δια­δρο­μής, μετα­τό­πι­ση, χρο­νι­κή διάρ­κεια

free background photos from pngtree.com Εδώ μπο­ρείς να βρεις μια παρου­σί­α­ση σχε­τι­κή με τις έννοιες μήκος δια­δρο­μής (διά­στη­μα), μετα­τό­πι­ση, της χρο­νι­κή στιγ­μή και χρο­νι­κή διάρ­κεια (χρο­νι­κό διά­στη­μα). ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.1 Περι­γρα­φή της κίνη­σης ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ & ΒΙΝΤΕΟ Στην παρα­κά­τω παρου­σί­α­ση θα βρεις μία εισα­γω­γή στην κινη­μα­τι­κή και τις έννοιες της θέσης, του δια­στή­μα­τος, της…
Read more

Συνθήκη ισορροπίας δυνάμεων

Συν­θή­κη ισορ­ρο­πί­ας υλι­κού σημεί­ου

Πότε ένα σώμα (υλι­κό σημείο) ισορ­ρο­πεί; Πώς συσχε­τί­ζε­ται η ισορ­ρο­πία και με τον πρώ­το νόμο του Νεύ­τω­να; Ποια είναι, με λίγα λόγια, η συν­θή­κη ισορ­ρο­πί­ας ενός υλι­κού σημεί­ου; Ας προ­σπα­θή­σου­με να περι­γρά­ψου­με την ισορ­ρο­πία ενός σώμα­τος με τη γλώσ­σα των μαθη­μα­τι­κών. ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ Βιβλίο Β’ Γυμνα­σί­ου Ισορ­ρο­πία υλι­κού σημεί­ου (ebooks.edu.gr) Βιβλίο Α’ Λυκεί­ου Δυνα­μι­κή…
Read more

Συνθήκη ισορροπίας δυνάμεων

Ισορ­ρο­πία δυνά­με­ων

…ή αλλιώς «ο πρώ­τος νόμος της κίνη­σης» Τι χρειά­ζε­ται για να μπο­ρεί ένα σώμα να είναι ακί­νη­το — δηλα­λή να βρί­σκε­ται σε ισορ­ρο­πία — ή να κινεί­ται αδιά­κο­πα με στα­θε­ρή ταχύ­τη­τα; Η απά­ντη­ση στο δεύ­τε­ρο σκέ­λος της ερώ­τη­σης είναι μάλ­λον εύκο­λη: όταν δεν υπάρ­χει κίνη­ση δεν υπάρ­χει δύνα­μη. Τι γίνε­ται όμως με το δεύ­τε­ρο σκέ­λος;…
Read more

στιγμιαία ταχύτητα

Μέση και στιγ­μιαία ταχύ­τη­τα στην καθη­με­ρι­νή γλώσ­σα με φωτο­πύ­λες

Πώς μπο­ρού­με να μετρή­σου­με, με αρκε­τά μεγά­λη ακρί­βεια, τη μέση και τη στιγ­μιαία ταχύ­τη­τα; Ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση εργα­στη­ρια­κής άσκη­σης υπο­λο­γι­σμού της μέσης και της στιγ­μιαί­ας ταχύ­τη­τας στην καθη­με­ρι­νή γλώσ­σα, μιας μπί­λιας σε κεκλι­μέ­νο επί­πε­δο γλώσ­σα με τη χρή­ση φωτο­πυ­λών. Είναι σχε­δια­σμέ­νη για μαθη­τές Β Γυμνα­σί­ου και απο­τε­λεί πρό­τα­ση για την εισα­γω­γή της…
Read more

ΕΟΚ: το εργα­στή­ριο της φυσα­λί­δας

Ένα παρά­δειγ­μα κίνη­σης με στα­θε­ρή ταχύ­τη­τα. Εδώ θα βρεις ένα ανα­λυ­τι­κό φύλ­λο εργα­σί­ας που συνο­δεύ­ει το εργα­στή­ριο της ευθύ­γραμ­μης ομα­λής κίνη­σης, για το δεύ­τε­ρο κεφά­λαιο της φυσι­κής της Β Γυμνα­σί­ου. Πρό­κει­ται για τη γνω­στή άσκη­ση της φυσα­λί­δας του αέρα που δημιουρ­γεί­ται σε έναν κλει­στό σωλή­να και κινεί­ται όταν τον τοπο­θε­τού­με με κλί­ση ως προς το…
Read more

Χελωνάκι

The turtle goes round — το χελω­νά­κι στρι­φο­γυ­ρί­ζει

Ένα χελω­νά­κι κάνει κύκλους και μας δίνει μια δια­φο­ρε­τι­κή άσκη­ση για τη μετα­τό­πι­ση και το διά­στη­μα. Όπως έχεις μάθει στα μαθη­μα­τι­κά, το μήκος Κ ενός κύκλου βρί­σκε­ται με εφαρ­μο­γή του τύπου: Κ = 2πr, όπου r, η ακτί­να του κύκλου και π = 3,14. Ο Λάκης, το χελω­νά­κι, κινεί­ται σε κυκλι­κή τρο­χιά ακτί­νας r =…
Read more

θέση, μετατόπιση, διάστημα

Εφαρ­μο­γές στη θέση, τη μετα­τό­πι­ση και το διά­στη­μα

Εδώ μπο­ρείς να βρεις εφαρ­μο­γές για την εμπέ­δω­ση των φυσι­κών μεγε­θών θέση, μετα­τό­πι­ση και διά­στη­μα καθώς και της έννοιας της τρο­χιάς, σχε­τι­κό animation και ηλε­κτρο­νι­κό quiz επα­νά­λη­ψης. ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ 2.1 Περι­γρα­φή της κίνη­σης ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ (από τον ιστό­το­πο Φυσι­κή και Φωτο­γρα­φία) Στην ακό­λου­θη εφαρ­μο­γή βλέ­πεις έναν άνθρω­πο που κάνει πατί­νι. Με αυτήν μπο­ρού­με να μελε­τή­σου­με την…
Read more