Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη

Τρό­ποι σύν­δε­σης διπό­λων — ένα φύλ­λο εργα­σί­ας

Εδώ μπο­ρείς να βρεις ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για τους δύο βασι­κούς τρό­πους με τους οποί­ους μπο­ρού­με να πραγ­μα­το­ποι­ή­σου­με σύν­δε­ση αντι­στα­τών και γενι­κά διπό­λων: σε σει­ρά και παράλ­λη­λη. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ