Ημέρα: 4 Μαΐου 2020

Η μάζα και το βάρος στο σύμπαν

Μάζα και βάρος: δυο δια­φο­ρε­τι­κά φυσι­κά μεγέ­θη

Σε προη­γού­με­να μαθή­μα­τα γνω­ρί­σα­με μια πολύ σημα­ντι­κή δύνα­μη, το βάρος. Δυστυ­χώς συχνά, τόσο στην καθη­με­ρι­νή ζωή όσο και στη βιβλιο­γρα­φία άλλων επι­στη­μών, το βάρος συγ­χέ­ε­ται με τη μάζα. Θα πρέ­πει λοι­πόν να ξεκα­θα­ρί­σου­με πως στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, παρό­λο που το βάρος σχε­τί­ζε­ται με τη μάζα, είναι ένα εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κό μέγε­θος από αυτήν. Συγκε­κρι­μέ­να στην φυσι­κή της…
Read more

όγκος στερεού σώματος

Μετρή­σεις όγκου — όγκος παραλ­λη­λε­πι­πέ­δου

Φωτο­γρα­φία: όγκος σωμά­των με καθο­ρι­σμέ­νο σχή­μα. Υπάρ­χουν διά­φο­ροι τρό­ποι να υπο­λο­γι­στεί ή να μετρη­θεί ο όγκος ενός αντι­κει­μέ­νου. Ποιον από όλους θα επι­λέ­ξου­με, εξαρ­τά­ται από το μέγε­θος, το σχή­μα και τη φυσι­κή κατά­στα­ση του αντι­κει­μέ­νου. Εδώ θα βρεις ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για να μάθεις πώς υπο­λο­γί­ζου­με τον όγκο ενός στε­ρε­ού σώμα­τος που έχει σχή­μα ορθο­γω­νί­ου…
Read more