Ετικέτα: Φύλλο Εργασίας

Όξινη βροχή

Όξι­νη βρο­χή — θεω­ρία και πεί­ρα­μα

Η όξι­νη βρο­χή θεω­ρεί­ται ως ένας βασι­κός «ένο­χος» για την κατα­στρο­φή λιμνών, ποτα­μών, δασών αλλά και μνη­μεί­ων πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς σε όλο τον πλα­νή­τη. Όμως για­τί ονο­μά­ζε­ται όξι­νη, πώς δημιουρ­γεί­ται και ποιες είναι οι επι­πτώ­σεις της στο φυσι­κό και το ανθρω­πο­γε­νές περι­βάλ­λον; ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ βιβλίο μαθη­τή: Εφαρ­μο­γές Ο Θαυ­μα­στός κόσμος της Χημεί­ας: Η όξι­νη βρο­χή…
Read more

δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας

Δύνα­μη και μετα­βο­λή της ταχύ­τη­τας

Πώς συν­δέ­ε­ται η δύνα­μη με τη μετα­βο­λή της ταχύ­τη­τας; Στα προη­γού­με­να μαθή­μα­τα δια­πί­στω­σες πως όταν η συνι­στα­μέ­νη των δυνά­με­ων που επι­δρούν σε ένα αντι­κεί­με­νο είναι μηδέν, τότε αυτό δια­τη­ρεί στα­θε­ρή την κινη­τι­κή του κατά­στα­ση. Τι συμ­βαί­νει όμως σε ένα σώμα, εφό­σον σε αυτό ασκού­νται δυνά­μεις των οποί­ων η συνι­στα­μέ­νη είναι δια­φο­ρε­τι­κή από το μηδέν; ΨΗΦΙΑΚΟ…
Read more

Όργανα ογκομέτρησης

Μέτρη­ση όγκου στο εργα­στή­ριο με ογκο­με­τρι­κό κύλιν­δρο

Φωτο­γρα­φία: Όργα­να για την μέτρη­ση του όγκου στο εργα­στή­ριο. Πώς μπο­ρείς να μετρή­σεις τον όγκο μιας ποσό­τη­τας υγρού ή ενός στε­ρε­ού με ακα­νό­νι­στο σχή­μα; Στη διά­θε­σή σου έχεις έναν ογκο­με­τρι­κό κύλιν­δρο, διά­φο­ρα υγρά, όπως νερό οινό­πνευ­μα και λάδι και μια μικρή πέτρα ή ένα κομ­μά­τι πλα­στε­λί­νης. Εδώ θα βρεις ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για τη μέτρη­ση…
Read more

Πυκνότητας

«Μάντε­ψε τι»… με τη βοή­θεια της πυκνό­τη­τας

Εύρε­ση πυκνό­τη­τας — Φωτο­γρα­φία από M. H. από το Pixabay Πώς μπο­ρού­με να «ανα­κα­λύ­ψου­με» από ποιο υλι­κό είναι κατα­σκευα­σμέ­νο ένα σώμα με τη βοή­θεια της πυκνό­τη­τας; Εδώ μπο­ρείς να βρεις σχε­τι­κή εργα­στη­ρια­κή άσκη­ση και φύλ­λο εργα­σί­ας. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως έχου­με ήδη δει εδώ, η πυκνό­τη­τα είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό μέγε­θος για ένα υλι­κό. Δηλα­δή, για δεδο­μέ­νες συν­θή­κες πίε­σης και θερ­μο­κρα­σί­ας, έχει…
Read more

Πυκνό­τη­τα — εικο­νι­κό εργα­στή­ριο (PhET)

Το εικο­νι­κό εργα­στή­ριο που ακο­λου­θεί, αφο­ρά στην πυκνό­τη­τα. Είναι συνέ­χεια του μαθή­μα­τος στο φυσι­κό εργα­στή­ριο. Για την πραγ­μα­το­ποί­η­σή του θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σεις την προ­σο­μοί­ω­ση του PhET Colorado «Πυκνό­τη­τα» που βρί­σκε­ται εδώ. Πυκνό­τη­τα — φύλ­λο εργα­σί­ας δρα­στη­ριο­τή­των Ακο­λου­θεί το φύλ­λο εργα­σί­ας στο οποίο περι­γρά­φο­νται ανα­λυ­τι­κά οι δρα­στη­ριό­τη­τες που θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σεις. Ακο­λού­θη­σε με προ­σο­χή τις οδη­γί­ες που δίνο­νται.

Η πυκνό­τη­τα στο εργα­στή­ριο του σχο­λεί­ου

Μία μικρή θεω­ρη­τι­κή παρου­σί­α­ση κι ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για την πυκνό­τη­τα.

Η μάζα και το βάρος στο σύμπαν

Μάζα και βάρος: δυο δια­φο­ρε­τι­κά φυσι­κά μεγέ­θη

Σε προη­γού­με­να μαθή­μα­τα γνω­ρί­σα­με μια πολύ σημα­ντι­κή δύνα­μη, το βάρος. Δυστυ­χώς συχνά, τόσο στην καθη­με­ρι­νή ζωή όσο και στη βιβλιο­γρα­φία άλλων επι­στη­μών, το βάρος συγ­χέ­ε­ται με τη μάζα. Θα πρέ­πει λοι­πόν να ξεκα­θα­ρί­σου­με πως στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, παρό­λο που το βάρος σχε­τί­ζε­ται με τη μάζα, είναι ένα εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κό μέγε­θος από αυτήν. Συγκε­κρι­μέ­να στην φυσι­κή της…
Read more

όγκος στερεού σώματος

Μετρή­σεις όγκου — όγκος παραλ­λη­λε­πι­πέ­δου

Φωτο­γρα­φία: όγκος σωμά­των με καθο­ρι­σμέ­νο σχή­μα. Υπάρ­χουν διά­φο­ροι τρό­ποι να υπο­λο­γι­στεί ή να μετρη­θεί ο όγκος ενός αντι­κει­μέ­νου. Ποιον από όλους θα επι­λέ­ξου­με, εξαρ­τά­ται από το μέγε­θος, το σχή­μα και τη φυσι­κή κατά­στα­ση του αντι­κει­μέ­νου. Εδώ θα βρεις ένα φύλ­λο εργα­σί­ας για να μάθεις πώς υπο­λο­γί­ζου­με τον όγκο ενός στε­ρε­ού σώμα­τος που έχει σχή­μα ορθο­γω­νί­ου…
Read more

Πόλη και μέσα μεταφοράς

Η φυσι­κή γύρω μας: η ταχύ­τη­τα στη φύση

H ταχύ­τη­τα στη φύση

Φυσι­κά μεγέ­θη: επα­να­λη­πτι­κό φύλ­λο εργα­σί­ας

Το παρα­κά­τω αρχείο είναι ένα εύκο­λο επα­να­λη­πτι­κό φύλ­λο εργα­σί­ας για να κάνεις μια μικρή επα­νά­λη­ψη σε κάποια βασι­κά φυσι­κά μεγέ­θη. Φυσι­κά μεγέ­θη: ένα εύκο­λο φύλ­λο εργα­σί­ας